Medlemmene i referansegruppen består av både organiserte og uorganiserte/enkeltpersoner fra romanifolket/taterne. Organisasjonene har fått oppnevne én representant hver. I tillegg har departementet gått bredt ut og bedt om forslag til andre deltakere som kan gi gode innspill i arbeidet. Ut fra disse forslagene har departementet plukket ut fem personer fra ulike aldersgrupper og ulike geografiske områder.

Medlemmene i referansegruppen er:

Fra organisasjonene:

 • Mona Ourum Johansen fra Reisende kvinners forum
 • Lennart Karlsen fra Taterne/romanifolkets menneskerettighetsforening
 • Linda Mariana Aleksandersen fra Landsorganisasjonen for romanifolket
 • Holger Gustavsen fra Taternes landsforening
 • Jone Pedersen fra Romanifolkets forening
 • Camilla Skogvoll fra Romano Kettanipa

Enkeltpersoner/uorganiserte:

 • Dagmar Ånerud
 • Jim Roger Pettersen
 • Wigdis Larsen-Ross
 • Sara Wilhelmsen
 • Solveig Andreassen

Referansegruppen skal bare gi innspill til oppfølgingen

Referansegruppen skal ikke ta noen avgjørelser. Gruppen skal komme med innspill, men det er regjeringen og Stortinget som til slutt bestemmer.

Den kollektive oppreisningen er første tema

Det første temaet som blir tatt opp i gruppen, er hva vi skal gjøre med den kollektive oppreisningen videre. Det ble tidligere betalt ut årlige midler til Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond, men departementet har holdt pengene tilbake siden 2015. Totalt er det 19 millioner kroner som kan brukes i 2018. I tillegg vil det bli satt av ca. 5 millioner kroner hvert år framover, hvis ikke Stortinget bestemmer noe annet.

Gjennom referansegruppen ønsker departementet å få innspill på hvordan disse midlene kan forvaltes og benyttes slik at de kommer flest mulig av romanifolket/taterne til gode.

Gruppen skal også vurdere om departementet skal lyse ut midler til prosjekter for romanifolket/taterne i 2018. Referansegruppen skal ikke bestemme hvem som skal få støtte gjennom ordningen med kollektiv oppreisning, dersom det blir lyst ut midler.

Hvorfor er det både organiserte og uorganiserte med i referansegruppen?

Vanligvis forholder myndighetene seg til organisasjoner når vi ønsker innspill til ulike tema. Vi har også en plikt til å involvere organisasjonene  gjennom de ulike internasjonale konvensjonene Norge har forpliktet seg til. Organisasjonene står fritt til å bestemme hvem som skal representere dem i referansegruppen.

Ettersom mange av romanifolket/taterne ikke er medlem i noen organisasjon, men har sterke meninger om både tater-/romaniutvalgets rapport og annet som gjelder gruppen, ønsket departementet å ha med noen fra de uorganiserte også i referansegruppen. De som deltar i referansegruppen uten å være oppnevnt av en organisasjon, representerer bare seg selv, og snakker ikke på vegne av en gruppe. Samtidig er de med på å sikre at vi får innspill fra flere deler av romanifolket/taterne.

Arbeidet skal være åpent

Departementet legger opp til at arbeidet i referansegruppen skal være mest mulig åpent, slik at alle kan få informasjon om hva som er tatt opp på møtene. Departementet  vil lage referat fra møtene, som blir lagt ut på denne siden.