Da midlene til Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond ble holdt tilbake i 2015, ble de årlige beløpene satt av til den kollektive oppreisningen samlet opp i departementet. Noen av midlene ble gitt i tilskudd over en midlertidig tilskuddsordning i 2017 og 2018, og i dag er det i overkant av 16 millioner kroner igjen av midlene som ble holdt tilbake til og med 2018. I tillegg kommer midlene på omtrent 5,4 millioner kroner som Kulturrådet forvalter i 2019.

I statsbudsjettet for 2020 er det satt av 5 millioner kroner til den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Det betyr at den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne per 7. oktober i år utgjør om lag 26,5 millioner kroner.

I statsbudsjettet for 2020 er det gitt fullmakt til at midlene til den kollektive oppreisningen kan overføres til 2021. Det betyr ikke at midlene trekkes tilbake i 2021, men at departementet må søke om videre overføring i de årlige statsbudsjettene fram til de tilbakeholdte midlene er benyttet.

Hvor mye av midlene går til administrasjon?
Tidligere har midlene til den kollektive oppreisningen vært fordelt på to poster i statsbudsjettet, en post som kunne brukes til driftsutgifter og en post som bare kunne benyttes til tilskudd. Fra 2020 er dette samlet på en felles post. 400 000 kroner av midlene er flyttet til Kulturdepartementets budsjett, og skal gå til Kulturrådets administrasjon av tilskuddsordningen.

Kulturrådet forvalter også tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og får i tillegg driftsmidler fra en annen post i departementet til administrasjon. Totalt fikk Kulturrådet cirka 1 million kroner i 2019 som skal dekke administrasjon av to tilskuddsordninger og kostnader til aktiviteter, informasjonstiltak og dialog med nasjonale minoriteter. Vi regner med at om lag samme sum vil bli satt av til administrasjon og aktiviteter i 2020.