Individuelle erstatninger

Det finnes flere individuelle oppreisingsordninger for mennesker som har opplevd overgrep. Det finnes både statlige ordninger og egne kommunale ordninger.

Noen synes det er vanskelig å orientere seg i ordningene. Hvis du er usikker på om du kan søke, eller du trenger hjelp til søknaden, kan du få hjelp til de statlige ordningene fra Statens sivilrettsforvaltning på telefon 22 99 13 25 hverdager mellom kl. 10 og 15. Du kan også få hjelp og veiledning fra Stiftelsen Rettferd for taperne, på telefon 61 11 89 90.

Statlige erstatningsordninger

Romanifolk/tatere kan som andre søke erstatning (vederlag) gjennom Stortingets ordinære rettferdsvederlagsordning. Rettferdsvederlag (erstatning) blir som hovedregel gitt i tilfeller hvor myndighetene har opptrådt kritikkverdig, og dette har påført en person skade eller ulempe. Eksempler kan være feil gjort av barnevernet eller mangelfull skolegang. Ordningen er ikke ment å dekke hele det økonomiske tapet man har hatt, men er ment å være et «plaster på såret».

Stortinget kan gi inntil 250 000 kroner per søker. Ordningen med rettferdsvederlag er åpen for romanifolk/tatere på lik linje med andre.

Særordning for romanifolk/tatere
I 2004 ble det laget en særskilt ordning for søkere med romani-/taterbakgrunn. Gjennom denne ordningen kan romanifolk/tatere få erstatning for mobbing på grunn av sitt opphav, tvangssterilisering og opphold på Svanviken arbeidskoloni. Fram til 2015 har totalt 1251 personer med romani-/taterbakgrunn søkt oppreisning innenfor denne særordningen, av disse har 1231 personer fått erstatning. I tillegg har mange romanifolk/tatere søkt om, og fått, erstatning for mangelfull skolegang og feil i barnevernet. Det finnes ikke tall på hvor mange romanifolk/tatere som har fått innvilget vederlag for slike forhold. De som har fått høyest oppreisningssum, har fått for flere grunnlag samtidig – for eksempel både for mobbing, tvangssterilisering, opphold på Svanviken, mangelfull skolegang og svikt i barnevernet.

Romanifolket/taterne er den eneste gruppen som kan få erstatning for flere forhold samtidig, uten at erstatningen blir kortet ned. Samlet erstatning kan altså komme over det maksimale erstatningsbeløpet på 250 000 kroner.

Det er ingen andre grupper i samfunnet som i dag har en slik ordning som romanifolket/taterne, hvor det blir gitt 20 000 kroner i erstatning for mobbing bare på grunnlag av en egenerklæring. De som kan dokumentere at mobbingen har ført til alvorlig skade kan få en høyere erstatning. Slik dokumentasjon kan for eksempel være legeerklæring, journaler eller epikriser. Den særlige ordningen for erstatning på grunn av mobbing gjelder for forhold som skjedde fram til 1997.

Særordning for tidligere barnehjemsbarn
I 2005 ble det også laget en særskilt ordning for tidligere barnehjemsbarn. Det finnes ingen oversikt over hvor mange romanifolk/tatere som har søkt og/eller fått innvilget vederlag gjennom denne ordningen.

Kommunale erstatningsordninger for tidligere barnevernsbarn

Mange kommuner har hatt egne oppreisingsordninger for tidligere barnevernsbarn. De fleste av disse er avsluttet, sånn at det ikke lenger er mulig å søke om erstatning.

Hvis du er tidligere barnevernsbarn og har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold under det kommunale barnevernet, kan du ta kontakt med din kommune eller fylkeskommune, eller kommunen du var plassert i, for å finne ut om du kan ha krav på erstatning. Du kan også ta kontakt med Stiftelsen Rettferd for taperne på telefon 61 11 89 90, hvis du ikke vil kontakte kommunen direkte.

Erstatningsbeløpene som har blitt utbetalt fra de kommunale ordningene, varierer fra 30 000 kroner til 750 000 kroner.

Utvalgets syn og innspill fra høringen om de individuelle erstatningene

Utvalget og innspillene i høringsprosessen peker på fem hovedproblemer med dagens ordninger:

  • Mange synes det er vanskelig å søke.
  • Det er vanskelig å finne dokumentasjon i arkivene.
  • Det er vanskelig å finne ut hvilken kommune som hadde ansvaret.
  • De innvilgede beløpene er lave, spesielt de 20 000 kronene som gis som standardbeløp for mobbing på grunn av opphav.
  • Mange oppfatter ordningene som urettferdige.

Departementet jobber med å se på hvordan vi kan følge opp utvalgets anbefalinger og innspillene fra høringen.