Ved framleggelsen av stortingsmeldingen er dermed referansegruppa, som ble opprettet for oppfølging av NOU 2015: 7, formelt lagt ned.

Stortingsmeldingen, og statsrådens presentasjon av den, finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-stortingsmelding-om-nasjonale-minoriteter/id2814611/

Statsrådens framleggelse av meldingen vil også bli lagt ut på Kommunal- og moderniseringsdepartementets Facebook-side.