Her er en oversikt over tiltak som er foreslått av tater-/romaniutvalget, og status for tiltakene.

Hva foreslo utvalget?Hva gjør regjeringen?
Ta et tydelig oppgjør med fortiden, og offentlig bekrefte og gjøre kjent at staten tar ansvar for tidligere tiders overgrep og forsømmelser.
 • Jan Tore Sanner – som var kommunal- og moderniseringsminister da NOU-en ble lagt fram – gjentok tidligere statsråders beklagelser i juni 2015. Da sa han: "Behandlingen romanifolket/taterne har blitt utsatt for er et svart kapittel. Vi vet at myndighetenes politikk har vært et overgrep. Regjeringen Solberg stiller seg fullt bak de beklagelser som allerede har kommet. Vi beklager sterkt de overgrepene som er begått mot romanifolket/taterne, og de lidelsene dette har medført".
Bygge opp tillit mellom romanifolket/taterne og myndighetene. Sikre romanifolket/taterne reell deltakelse i prosesser som angår dem.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført en bred høringsrunde etter at tater-/romaniutvalgets rapport ble lagt fram. Vi har fått inn over 200 høringssvar. Departementet har også opprettet en referansegruppe for arbeidet med oppfølgingen.
 • Departementet gir driftstilskudd til de av romanifolkets/taternes organisasjoner som oppfyller kravene for å motta driftstilskudd, blant annet at de har minst 100 medlemmer og er demokratisk oppbygget.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer jevnlige kontaktforum med nasjonale minoriteters organisasjoner. Kontaktforum er åpent for organisasjoner som får driftstilskudd.
 • Departementene har ikke mulighet til å snakke med alle enkeltpersoner hver gang det skal tas politiske beslutninger. Vi oppfordrer derfor de som vil være med på å påvirke politikkutviklingen, til å melde seg inn i en av de etablerte medlemsorganisasjonene, eller danne egne demokratiske organisasjoner.
 • Departementet vil legge ut informasjon om aktuelle saker på denne nettsiden, slik at også uorganiserte kan holde seg orientert.
Øke kunnskapen om romanifolket/taterne som gruppe blant ansatte i statlige og kommunale etater og i skolen.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt møter med alle relevante departementer og flere direktorater som har ansvar for saker knyttet til romanifolket/taterne. Sammen vurderer vi hvilke tiltak som kan settes i gang for å øke kunnskapen om romanifolket/taterne blant de ansatte i staten.
 • For å øke kunnskapen blant ansatte i statsforvaltningen om urfolk og nasjonale minoriteter lanserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2013 et E-læringsprogram om urfolk og nasjonale minoriteter. Programmet er utviklet i samråd med representanter fra de nasjonale minoritetene.
 • Utdanningsdirektoratet har laget en veileder om nasjonale minoriteter til bruk i skolen. Denne er sendt ut til alle landets skoler.
 • Regjeringen støtter flere tiltak for å sikre at undervisningen om romanifolket/taterne i skolen blir så god som mulig.
Sikre at barn og unge med romani-/ taterbakgrunn har likeverdig og reell tilgang til skole og utdanning.
 • I Norge har alle barn rett og plikt til skolegang og rett til barnehageplass. Denne retten er nedfelt i opplæringsloven § 2-1 og i barnekonvensjonens artikkel 28. Retten gjelder barn og unge med romani-/taterbakgrunn på lik linje med andre.
 • Alle barn har rett til en skolehverdag uten mobbing. I 2017 kom det nye regler om skolemiljø og mobbing som skal sikre nulltoleranse mot mobbing. Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettsider.
Forebygge diskriminering og gi gruppen en reell mulighet til å kunne rapportere om diskriminering, og få veiledning når de opplever diskriminering.
 • Stortinget vedtok i 2017 regjeringens forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov. Loven trådte i kraft 1. januar 2018. Med den nye loven ønsker regjeringen å styrke diskrimineringsvernet og gjøre lovverket mer tilgjengelig for dem som har rettigheter etter loven. Loven gjelder for romanifolk/tatere, på lik linje med alle andre.
 • I forbindelse med ny diskrimineringslov har det også blitt opprettet en ny diskrimineringsnemnd. http://www.diskrimineringsnemnda.no/nb/innhold/side/forside
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet gir veiledning om likestillings- og diskrimineringsloven. Dersom du har spørsmål om rettigheter eller plikter som du tror har noe med dette regelverket å gjøre, eller hvis du har opplevd diskriminering, kan du ta kontakt med ombudet. For mer informasjon, se www.ldo.no.
Legge til rette for at det kan avklares om det har funnet og fremdeles finner sted rettstridige forhold, herunder menneskerettighets-krenkelser. Vurdere om Den nasjonale institusjonen for menneskerettigheter, eller andre instanser, kan få en rolle som supplement til eksisterende klagemuligheter.
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) leverer hvert år en rapport til Stortinget hvor de gir råd til myndighetene om hvordan vi bedre kan sikre menneskerettighetene. NIM underviser i og gir informasjon om menneskerettigheter. NIM jobber nå med et prosjekt om nasjonale minoriteters rettigheter – dette er omtalt i NIMs årsmelding for 2017, (side 145). NIM behandler ikke enkeltsaker.
Sørge for at romanifolk/tatere får samme tilgang til rettigheter og muligheter i samfunnet som majoritets-befolkningen.
 • Romanifolk/tatere har samme rettigheter i samfunnet som majoritetsbefolkningen.  Se informasjon over om likestillings- og diskrimineringsloven og tiltak for å øke kunnskapen om romanifolket/taterne.
Revurdere sider ved erstatnings- og oppreisningsordningene som finnes i dag, for å sikre samordning og likebehandling.
 • Forslaget er til behandling i departementene.
Finansiere ulike forskningsprosjekter som kan øke kunnskapen om politikken overfor romanifolket/taterne.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierte forskningen som danner grunnlaget for tater-/romaniutvalgtes rapport (vedlegget). Artiklene som kom ut av denne forskningen, kan leses i vedlegget til NOU 2015: 7. (PDF)
 • Gjennom Norges forskningsråd har Kommunal- og moderniseringsdepartementet også finansiert Jakob Wiedners doktorgrad om romanispråk. I tillegg til doktorgraden lagde Wiedner en norsk-romani ordbok, som du kan finne her: https://app.uio.no/hf/nro/index.php?lang=nor
 • Akkurat nå har ikke departementet planer om å finansiere flere forskningsprosjekter for å øke kunnskapen om politikken overfor romanifolket/taterne. Vi understreker likevel at forskere står fritt til å forske på tematikken dersom de ønsker det, og at finansiering av forskning kan bli aktuelt senere.