Det er lagt vekt på at forskriften skal være på et overordnet nivå, slik at mer detaljerte krav heller vil framkomme av Kulturrådets retningslinjer, i utlysningstekst og i tildelingsbrev.

Romanifolket/taternes involvering i arbeidet med ordningen
Flere som har sendt innspill har ønsket at § 2 i forskriften skal konkretisere hvordan romanifolket/taterne skal være involvert i arbeidet med tilskuddsordningen.

Kulturrådet vil sørge for at romanifolket/taterne er sikret reell og effektiv deltakelse i arbeidet med tilskuddsordningen. For å oppnå dette vil ett av tiltakene være at Kulturrådet setter sammen en faggruppe som består av personer fra romanifolket/taterne. Tanken er at denne gruppen skal komme fram til gode involveringsprosesser.

For å finne en god måte å involvere romanifolket/taterne på kan det være nødvendig med endringer underveis. Det er derfor uheldig om involveringsmodellen er fastsatt i forskriften, slik at forskriften må endres ved eventuelle endringer i modellen. Departementet har derfor valgt å beholde teksten i § 2 i forskriften slik den opprinnelig var formulert.

Det kan søkes midler til drift og til flerårige tiltak
I utkastet til forskrift foreslo departementet i § 7 Vilkår for tilskudd, at prosjekter det søkes midler til skal være tidsavgrenset og gjennomført innen ett år etter tildelingsbrevet er mottatt, og ikke være en del av den ordinære driften hos søkeren. Kulturrådet kunne vurdere å fravike kravet i særlige tilfeller. I den siste setningen var det tatt høyde for at det kunne være mulig å søke midler til drift og til flerårige tiltak.

I flere innspill er muligheten til å søke midler til drift og til flerårige tiltak etterlyst. For å gjøre det klarere at det ikke bare kan søkes midler til ettårige tiltak, har departementet derfor endret teksten i paragrafen slik at det nå framgår at tilskuddsmottaker skal gjennomføre prosjektet i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som framgår av tildelingsbrevet.

Formålet med tilskuddsordningen endres ikke
Formålet med tilskuddsordningen – utvikling og synliggjøring av romanifolkets/taternes språk, kultur og historie – er i tråd med formålet i vedtektene til den tidligere Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond. Det er også i tråd med det regjeringen foreslo og det Stortinget vedtok da fondet ble etablert. Formålet med ordningen blir derfor ikke utvidet, selv om det har kommet forslag om dette.

Ut over endringene i paragrafene 2 og 7 er det i hovedsak bare gjort mindre språklige endringer i forskriften.

Forskrift om ordningen for kollektiv oppreisning til romanifolket/taterne (lenke til Lovdata)