Tre tiltak for å øke digitaliseringstempo i statlig sektor

Strategisk anvendelse av IKT er en viktig brikke når statlige tjenester og virksomheter skal utvikles til beste for brukerne og samfunnet. Program for bedre styring og ledelse har utviklet tre tiltak som sammen skal gi statlige toppledere et godt utgangspunkt for å øke digitaliseringstempo. Tiltakene skal virke godt hver for seg, men vil samlet løfte den strategiske IKT-kompetansen og gi styrket effekt.

Strategisk IKT-kompetanse for toppledere

Skal vi nå målene for digitalisering av offentlig sektor er vi helt avhengig av en toppledelse som setter digitalisering på dagsorden. Difi tilbyr et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Målgruppen er departementsrådens ledergruppe og virksomhetslederne i underliggende virksomheter. Hensikten med tiltaket er å bevisstgjøre topplederne om hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling, måloppnåelse og bedre tjenester for brukerne.   Kompetansetiltaket består av tre samlinger på tre timer over 3-6 måneder. Samlingene er en arena for faglig påfyll og en arena der topplederne kan reflektere sammen. Difi har ansvaret for å tilrettelegge for at hvert departement får et målrettet program tilpasset egen sektor. Regjeringen har som mål at alle departementene skal ha gjennomført kompetansetiltaket innen 2017.

Her kan du lese mer om strategisk IKT-kompetanse for toppledere.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet hjelper statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Rådet tilbyr kvalitetssikring i alle faser av digitaliseringsprosjekter, og legger til rette for at virksomheter kan lære av hverandre. Målgruppen er planlagte digitaliseringsprosjekter mellom 10 og 750 millioner kroner. Digitaliseringsrådet er uavhengig og behandle sakene innen tre uker. Det er frivillig å bruke rådet.

Her kan du lese mer om Digitaliseringsrådet.

Medfinansieringsordningen

Medfinansieringsordningen innebærer at statlige virksomheter kan søke om støtte til deler av sine investeringskostnader knyttet til digitaliseringsprosjekter. Prosjektene må være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Her kan du lese mer om Medfinansieringsordningen.

Departementenes styring av underliggende virksomheter virker å være mindre detaljert i 2015 enn i 2012

Jonas Kjærvik og Jostein Askim ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo har ferdigstilt en rapport om «Etatsstyring i praksis: En kartlegging av departementenes målstyring av underliggende virksomheter».

Færre mål

En innholdsanalyse av tildelingsbrevene til 70 virksomheter viser at norske departementer styrer sine underliggende virksomheter med færre mål i 2015 enn i 2012. Når alle styringskrav slås sammen (mål, styringsparametere og aktivitetskrav), ser vi fremdeles en viss reduksjon, men den er ikke like stor.

Store forskjeller

Kartleggingen viser også at spredningen i styring mellom departementsområder og virksomheter er så betydelig at det er diskutabelt hvor godt egnet gjennomsnittsverdier er for å gi et bilde av styringen under ett.

Flest resultat- og effektorienterte mål

Målene er også kategorisert langs virkningskjeden, hvor det skilles mellom inputmål, prosessmål, resultatmål og effektmål. De finner at det er en overvekt av resultat- og effektorienterte mål i tildelingsbrevene for 2015.

Det skal graves dypere

Hovedfunn er at styringen virker å være mindre detaljert i 2015 enn i 2012. De sier “virker å være”, fordi konklusjonene er usikre inntil datagrunnlaget kvalitetssikres ytterligere og suppleres med innholdsanalyse av styringskrav i flere dokumenter enn tildelingsbrev. Det er mange sider ved etatsstyringen som kan studeres, men i første omgang bør datagrunnlaget suppleres med innholdsanalyse av vedlegg til tildelingsbrev og virksomhetsinstrukser.

Ny rapport forventes å være ferdig tidlig 2016.

Her kan du lese du hele rapporten.

Stor interesse for offentlig sektor i endring

Produktivitetskommisjonen og program for bedre styring og ledelse i staten er meget fornøyde med den store oppslutningen om sitt frokostseminar 9. november. Det var om lag 140 deltakere i salen og cirka 80 som fulgte arrangementet direkte via nett-tv.

3Frokostmøte 9.11

Hvis du ikke fikk med deg seminaret eller ønsker å se innleggene en gang til, er det bare å klikke seg inn på lenkene nedenfor.

Frokostseminar om offentlig sektor i endring; se sending her.

En kultur for samhandling og resultater v/Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

Utfordringsbildet v/Jørn Rattsø, leder av Produktivitetskommisjonen, professor ved NTNU

Muligheter og utfordringer sett fra en leders perspektiv

Hvordan kan du tilpasse lederplakaten i staten til din virksomhet?

«Det er toppledernes oppdrag å tilpasse innholdet i plakaten til den virksomheten de leder. Vi driver med mye forskjellig i offentlig sektor, men ledelsesprinsippene gjelder for alle» sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Her får du tips og eksempler på hvordan du kan tilpasse lederplakaten i staten til din virksomhet.

Fortsett å lese "Hvordan kan du tilpasse lederplakaten i staten til din virksomhet?"

Frokostseminar: Offentlig sektor i endring

Mindre inntekter fra oljen og en eldrebølge i anmarsj betyr strammere økonomiske rammer for offentlig sektor i tiden som kommer. Samtidig har innbyggere og næringsliv stadig større forventninger til offentlige tjenester. Hva betyr dette for styring, ledelse og krav til produktivitet i staten? Dette er tema for et frokostseminar 9. november.

 

Merk at seminaret er flyttet til Plenumssalen i R4.

Program for bedre styring og ledelse i staten og Produktivitetskommisjonen inviterer til debatt om hvordan statlig sektor kan forberede seg på nye tider.

Tid: 9. november kl. 08:00 – 10:00
Sted:
 Plenumssalen i R4 (Einar Gerhardsens plass 1)

Påmeldingsfrist: torsdag 5. november kl 15. Du kan melde deg på her.

NB! Husk å ta med legitimasjon!

Nett-tvFrokostseminar om offentlig sektor i endring

Se sendingen her

Se sendingen her

Seminaret retter seg spesielt mot ledere og medarbeidere i staten, men er åpent for alle.

Produktivitetskommisjonen sier offentlig sektor må øke produktiviteten for å møte utfordringene.  Regjeringen vil fornye offentlig sektor. Mer tillit og ansvar til ledere i staten skal gi staten økt gjennomføringskraft slik at innbyggerne får bedre tjenester og staten kan bruke ressurser mer effektivt.

«Når samfunnet endrer seg må også offentlig sektor endre seg. Offentlig sektor skal fornyes, forenkles og forbedres. Vi må jobbe smartere og vi må dele kunnskap.» Jan Tore Sanner, Kick-off seminar: IKT, produktivitet og en enklere hverdag 17. mars 2015

«Vi har et høyt inntektsnivå, men internasjonalt sett middels prestasjoner i utdanning, forskning, innovasjon og offentlig sektor. Er det godt nok i lengden?» Jørn Rattsø, Dagens Næringsliv 10. februar 2015

Under frokostmøtet spør vi:

  • Hvordan skape en kultur for forbedring og brukerbevissthet?
  • Hvordan oppnå økt produktivitet ved bruk av teknologi, kunnskap og innovasjon?
  • Hvilket handlingsrom og ansvar har ledere i dag for å utvikle sine etater til brukeren og samfunnets beste?

Program:

08.00 – 08.30  Kaffe og frokost

08.30 – 08.45  En kultur for samhandling og resultater

  • Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

08.45 – 09.00  Utfordringsbildet

  • Jørn Rattsø, leder av Produktivitetskommisjonen, professor ved NTNU

09.00 – 09.40  Muligheter og utfordringer sett fra en leders perspektiv

  • Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet
  • Marianne Andreassen, direktør i Lånekassen og medlem av Produktivitetskommisjonen
  • Eva Hildrum, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet
  • Christine Meyer, administrerende direktør i SSB og medlem av Produktivitetskommisjonen

09.40 – 10.00  Diskusjon og oppsummering

  • Eivind Dale, departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil lede seminaret.

 

 Produktivitetskommisjonen

Produktivitetskommisjonen er oppnevnt av regjeringen for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. I den første rapporten, som kom i februar i år, diskuterte kommisjonen produktivitetsutviklingen og pekte på en del områder der Norge har særlige utfordringer. Blant annet pekte kommisjonen på behovet for å øke produktiviteten i offentlig sektor for å møte befolkningens behov i fremtiden. I neste fase har kommisjonen signalisert at den særlig vil jobbe med tre områder: teknologi, utvikling og innovasjon – en kunnskapsbasert økonomi, bedre bruk av arbeidskraftressursene og tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor.

Produktivitetskommisjonens mandat inviterer til en åpen arbeidsform. Kommisjonen følger opp dette bl.a. ved å arrangere seminarer og møter om relevante tema. Informasjon om kommisjonens aktiviteter og innspill til kommisjonen finner du på http://produktivitetskommisjonen.no

 

 Program for bedre styring og ledelse i staten

Regjeringen vil vise tillit til ledere og styrke handlingsrommet. For å sette statlige ledere bedre i stand til å utnytte den tillit og det forsterkede handlingsrommet regjeringen ønsker å gi dem, har det blitt opprettet et program for bedre styring og ledelse i staten. Programmet inngår som en del av regjeringens satsing på en enklere hverdag for folk flest. Programmets formål er å sikre økt resultatorientering og gjennomføringskraft i statsforvaltningen. Det har ledere i staten som målgruppe.

Seminaret er ett av flere frokostseminarer i regi av Program for bedre styring og ledelse og våre samarbeidspartnere. Følg med på vår nettside og abonner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert. https://nettsteder.regjeringen.no/bedrestyringogledelse/

 

Vil ha tillitsreform i staten

Sanner

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på konferansen Dialog og Ledelse i regi av ukeavisen Ledelse og Dagens perspektiv, sammen med KS-leder Gunn Marit Helgesen, påtroppende Unio-leder Ragnhild Lied, leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Olaf Lundteigen og Jonas Gahr Støre.

I konferansen peker Sanner på flere tiltak innenfor Program for bedre styring og ledelse.

– Vi har en god offentlig sektor, men vi kan bli bedre, sier kommunalminister Sanner og viser til Gjørv-kommisjonens rapport som pekte på flere områder der offentlig sektor sviktet 22 juli 2011.»

Statsråden har satt i gang flere tiltak for å reformere offentlig sektor, blant annet har over 1700 tidstyver blitt identifisert. Han peker også på viktige utfordringer i offentlig sektor.

-Å modernisere offentlig sektor handler om å skape en kultur for kontinuerlig forbedring. Det kommer ikke av seg selv. Vi trenger en serie med tiltak som må gå i samme retning», sier han

Støre berømmer flere av Sanners tiltak, også at han har satt ledelse på dagsorden i det offentlige. Bakgrunnen for at ledelse plutselig kom på alles lepper i byråkratiet er at Sanner har innført egne programmer for ledelse og styring i staten.

-Problemet har vært for mye overstyring og detaljer. Antall målsetninger i tildelingsbrevene var i enkelte tilfeller fordoblet. Man snakket ikke om tildelingsbrev, men tildelingsromaner, sier Sanner.

Hele artikkelen til Ukeavisen Ledelse kan du lese her: Link

Kartlegging av sektoranalyser og evalueringer er ferdigstilt.

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Direktoratet for økonomistyring, DFØ, og Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, i oppdrag å kartlegge bruk av sektoranlyser og evalueringer i Norge og en del andre land.
Oppdraget er gitt på grunnlag av regjeringens Program for bedre styring og ledelse, hvor det heter at en tar sikte på å «vurdere å utvikle rammeverk og opplegg for systematiske sektoranalyser knyttet til organisering, ledelse, rammebetingelser og styringspraksis for effektiv måloppnåelse».
Kartleggingen er gjennomført som et felles prosjekt mellom DFØ og Difi i perioden fra februar til oktober i år. Det er et mål at kartleggingen og resultatene fra denne skal danne grunnlag for et opplegg for systematiske sektoranalyser i Norge.

 

Hele rapporten finner du på denne linken:Link

Årskonferansen for nye ledere i staten 2015. Blikk for ledelse

Årskonferansen for nye ledere i staten finner sted den 29.oktober på Nasjonalgalleriet. Konferansen er en del av et helhetlig tilbud til nye ledere i staten, arrangeres av Difi og er en dag for faglig påfyll og inspirasjon. For nye ledere er det viktig å søke kompetanseheving når man er ny i lederrollen. På denne konferansen settes fokus på ledelsesfaglige temaer som gjenspeiler satsninger og utviklingsspor i Program for bedre styring og ledelse.

Ledere er forskjellige, og veien til godt lederskap må du som ny leder finne selv. Vi gir deg inspirasjon på veien.

På Årskonferansen for nye ledere i staten 2015 gir vi deg perspektiver som kan styrke ditt blikk for ledelse. Per Fugelli, Aslak Sira Myhre, Jan Ketil Arnulf og Stig Roar Wigestrand kommer.

Blikk for bedre ledelse

Link til påmelding finner du her
Link til programmet finner du her

 

Regjeringen oppretter eget regelråd for næringslivet

Regjeringen etablerer høsten 2015 et uavhengig regelråd, som skal vurdere nye forslag til regelverk. Regelrådet skal vurdere om konsekvensene for næringslivet av nye regler er tilstrekkelig kartlagt, og om reglene er utformet slik at de når sitt mål til en relativt lav administrativ kostnad for næringslivet. Rådet vil være i full drift i 2016.

Regelrådet hører hjemme under prosjektet om revisjon av utredningsinstruksen og ordningen blir forvaltet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Du kan lese mer om regelrådet her:Link

Her finner du pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet: Link

 

10 sentrale trekk for hvordan praktisere god etatsstyring

Statssekretær Paal Bjørnestad avsluttet konferansen «Styre og bli styrt – hvordan praktisere god etatsstyring» i september 2014 med følgende refleksjoner om god styring.

«Selv om det ikke finnes én fasit, så er det noen fellestrekk ved god etatsstyring. La meg peke på 10 sentrale trekk dere har vært innom.

1. departementet må gi tydelige styringssignaler

 
2. målene bør uttrykke resultater med vekt på bruker- og samfunnseffekter, ikke aktiviteter og prosedyrer. Metodevalg bør delegeres til virksomheten innenfor de rammer som departementet trekker opp

 
3. departementets styring bør være spisset mot strategiske områder og der det forventes endringer; der det er «business as usual» kan styringsomfanget reduseres.

 
4. departementet må skape forutsigbarhet ved å etablere en tydelig, langsiktig visjon og rolle for virksomheten. Det bør avstå fra å gi stadig nye oppdrag gjennom året

 
5. det må etableres en reell dialog mellom departementet og virksomheten, og virksomheten må få uttale seg om mål og styringssignaler – før de fastsettes

 
6. virksomheten bør bidra konstruktivt i arbeidet med å definere mål og styringsparametere – det er virksomheten som har «skoen på» og som kan avstemme resultatkrav og ressurser

 
7. styringsinformasjonen fra virksomheten kan begrenses til det som er nødvendig for å følge opp de prioriterte resultatene. Mer heldekkende informasjon om virksomhetens aktiviteter kan gjøres i årsrapporten

 
8. virksomheten bør gjøre departementet kjent med sitt opplegg for intern kontroll, om det er avdekket svakheter vesentlige avvik – det gir departementet tillit og reduserer behovet for oppfølging og kontroll

 
9. styringen må baseres på god virksomhetsforståelse og styringskompetanse i departementet – det gir grunnlag for gjensidig tillitt

 
10. feil bør i stor grad aksepteres, men feil skal oppdages, rapporteres, gi lærdom og forhåpentligvis ikke gjentas – det kan medvirke til innovasjon i oppgaveløsningen

Jeg håper lærdommen fra denne dagen følges opp i hverdagen.»