Programmets formål er å sikre økt resultatorientering og gjennomføringskraft i statsforvaltningen. Det har alle ledere i staten som målgruppe, men har særskilt fokus på toppledergrupper.

Programmet jobber langs fem utviklingsspor: bedre ledelse, bedre styring, økt grad av samordning, mer strategisk bruk av IKT og bedre beslutningsunderlag.

Programmet har igangsatt en rekke tiltak, som oppsummert skal sikre økt kompetanse på kritiske områder hos lederne, samt bedre rammebetingelser for utøvelse av ledelse. Viktige tiltak i programmet er:

 • En lederplakat for ledere i staten med tydelige krav og forventninger
 • Utvikle og iverksette et systematisk og varig program for kompetansebygging og utvikling av ledere i sentralforvaltningen
  • Program for toppledergrupper
  • Strategisk bruk av IKT for toppledere
  • mm
 • Tiltak for bedre styringspraksis i departementenes styring av underliggende virksomheter
 • Masterkurs i etatsstyring ved UiO
 • Forskningsprogram om etatsstyringen
 • Nytt kunnskapsgrunnlag for hvordan samordningen i sentralforvaltningen fungerer, og bistand til konkrete samordningsprosjekter
 • Medfinansieringsordning og Digitaliseringsråd for små og mellomstore digitaliseringsprosjekter
 • Forenkling av utredningsinstruksen og vurdering av mekanismer som kan sikre gode beslutningsgrunnlag for Regjeringen og Stortinget

Hvis du ønsker mer informasjon om programmet, finner du relevante lenker nedenfor.

Resultater og gode historier fra program for bedre styring og ledelse i staten (01.01.2017)

Presentasjon av helheten i program for bedre styring og ledelse (01.01.2017)

Brosjyre om program for bedre styring og ledelse i staten

Oversikt over deltakere i tiltak innenfor rammen av program for bedre styring og ledelse i staten (01.05.2017)

Sentrale kontaktpersoner innenfor programmet (1.2.2017)

Prinsipper for internkommunikasjon i program for bedre styring og ledelse i staten (22.3.2016)

Kommunikasjonsplattform for program for bedre styring og ledelse i staten (22.3.2016). 

Organisering av program for bedre styring og ledelse i staten

Målhierarki for program for bedre styring og ledelse i staten