Revidert lederlønnssystem i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå ferdigstilt reviderte retningslinjer og kontrakter for statens lederlønnssystem. Arbeidet er en del av regjeringens program for bedre styring og ledelse i staten. 300 ledere i staten omfattes av lederlønnssystemet.

14189475722_12f87ec207_h

Vi har nå forenklet og forbedret lederlønnssystemet. Vårt mål er å rekruttere og beholde gode ledere i virksomheter med viktige samfunnsoppdrag. Samtidig må vi ha ordninger for ledere som virker rimelige i forhold til hva som gjelder for arbeidslivet for øvrig, og som bidrar til tillitt til staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I retningslinjene er det klargjort at det skal være en sammenheng mellom resultater og lønn. Det er åpnet for at gode leveranser skal gi mulighet for lønnstillegg, mens manglende leveranser kan føre til at lønnen står stille eller reduseres. Det kan også i særskilte tilfeller utbetales et engangstillegg for god resultat- og måloppnåelse.

I retningslinjene er det presisert at ledernes lønnsutviklingen skal være på linje med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. I tillegg strammer vi inn bruken av retrettstillinger og etterlønn. Den klare hovedregelen skal være at etterlønn av lengre varighet og retrettstillinger ikke benyttes, sier Sanner.

Les mer om statens lederlønnssystem og de reviderte retningslinjene her: Link

Er de store digitaliseringsprosjektenes tid forbi?  Stor interesse for frokostseminar i regi av Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi

Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi takker for et spennende frokostmøte mandag 14.09. Foredragsholdere og et aktivt publikum skapte en flott ramme for refleksjoner rundt store digitaliseringsprosjekter. Under finner dere presentasjonene fra frokostmøtet den 14. september, samt opptak fra konferansen.

Bilde_frokostseminar

CW var også tilstede. Les hele saken her Link 

Du kan se alle innleggene i opptak her: Link

Presentasjonene kan du laste ned her:

Klikk her hvis du vil lese Magne Jørgensen sin rapport «Suksess og fiasko i offentlige IKT-prosjekter: En oppsummering av forskningsbasert kunnskap og evidensbaserte tiltak».

 

 

 

 

Er de store digitaliseringsprosjektenes tid forbi?

Frokostseminar i samarbeid mellom Difi og Program for bedre styring og ledelse i staten

14.9 kl. 08-00-10.00 i Difis lokaler (Grev Wedels plass 9)

Klikk på Linken for påmelding: Link 

Velfungerende IKT-løsninger er avgjørende for verdiskapning og tjenesteyting i Norge, og staten har et stort behov for modernisering og digitalisering. En ikke ubetydelig andel av IKT-prosjektene har store budsjettoverskridelser, og leverer mye mindre nytte enn planlagt. Forskning viser at de mest langvarige og største prosjektene er overrepresentert blant de som mislykkes, og flere statlige etater har måtte stanse eller redusere store og ambisiøse prosjekter. Difi og Program for bedre styring og ledelse i staten inviterer til frokostseminar der behovet for en ny retning for statlige digitaliseringsprosjekter er tema.

Innledere:

Magne Jørgensen, Simula Research Laboratory

Magne Jørgensen er forsker ved Simula Research Laboratory, og  har vært ansvarlig for rapporten «Suksess og fiasko i offentlige IKT-prosjekter: En oppsummering av forskningsbasert kunnskap og evidensbaserte tiltak»

Frede Wiberg Hermansen, Politidirektoratet

Frede Wiberg Hermansen er fagdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet, og har vært en av hovedpersonene bak politiets revurdering av Merverdiprogrammet

Christine Bergland,Helsedirektoratet

Christine Berland er assisterende helsedirektør og divisjonsdirektør E-helse, og har ledet flere av de store omstillings-reformene i helsesektoren.

 

 

Difi rapport setter samordning i forvaltningen på agendaen

Difis rapport 2014: 07 Mot alle odds bekrefter en erkjennelse av at forvaltningen ofte står overfor sammensatte og komplekse utfordringer. Disse utfordringene kan bare løses gjennom samordning mellom etater og sektorer i staten, der målet er å skape en enklere hverdag for folk flest.

Fortsett å lese "Difi rapport setter samordning i forvaltningen på agendaen"

– Det er «overload» med mål, resultater, kontroll og rapporteringer. Dette kan gjøres bedre.

Dette sa Kristin Clement på lanseringen av innbyggerundersøkelsen 2015.

 • Les mer om program for bedre styring og ledelse her: Link
 • Her kan du finne hele klippet: Link 
 • Her finner du hele undersøkelsen: Link 

Fra detaljstyring og rapportering til målstyring

Innovasjon Norge har over flere år jobbet med å forbedre styringen. Før ble det styrt på innsatsfaktorer og oppdrag fra bevilgende departementer og andre offentlige bidragsytere. Nå styres det på effektmål, og det er sammenfall mellom hva selskapet styres på og hva ledelsen i sin operative styring er opptatt av. – Det har vært en krevende prosess, men som har gitt gode resultater, sier Mona Skaret, direktør for vekstbedrifter og klynger, og Sigrid Gåseidnes, prosjektleder, i Innovasjon Norge.

Fortsett å lese "Fra detaljstyring og rapportering til målstyring"

Sanners brev til statsrådene

Statsråden har gjentatte ganger understreket behovet for Program for bedre styring og ledelse i staten. Dette har statsråden også kommunisert til sine statsrådskollegaer gjennom flere brev. Sanner beskriver status slik:
Programmet skal styrke statsforvaltningens gjennomføringsevne og resultatorientering. Programmet er godt i gang. Men skal vi oppnå det vi ønsker, har vi og våre embetsverk fremdeles en jobb å gjøre.

Les resten av brevene i linkene under.

Brev til statsråder 26.06-2015

Forbedring av mål og rapportering – fellesbrev 19.juni2014

Større tillit og høyere krav til ledere i staten

– I arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor er god ledelse og styring i staten viktig. Mindre detaljstyring og mer tillitt og resultatorientering vil styrke gjennomføringsevnene og gi innbyggere og næringsliv bedre tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

SannerHver enkelt leder, virksomhet og sektor må ta ansvar for nødvendige endringer for å sikre god gjennomføringskraft og resultatorientering i statsforvaltningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Et av regjeringens hovedsatsingsområder er å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv. I dette arbeidet er bedre styring og ledelse identifisert som et viktig punkt for å bedre gjennomføringskraften og tjenestene i offentlig sektor.

– Ledere og ansatte i offentlig sektor må få mer tillit og rom til å lede, og så må vi bli flinkere til å måle det som betyr noe og ikke tellekanter. Det betyr at departementene må fokusere mer på de overordnede målene og mindre på detaljer i hver etat og virksomhet, sier Sanner.

Regjeringen har som kollegium startet arbeidet med å ha færre og tydeligere mål i tildelingsbrevene fra departementene.

– Vi må bli bedre til å prioritere, å si at noe er viktigere enn noe annet. Det er viktig. I tillegg må vi måle det som betyr noe, nemlig resultater. Da blir det både enklere for ledere og ansatte å finne gode løsninger på oppgavene og oppnå målene. Og, som en bonus blir det færre mål og mindre unødvendig rapportering, sier Sanner.

Tydelige forventninger

Den nye lederplakaten gir tydelig retning for ledere i staten. Et av punktene i plakaten er at ledere har et ansvar for å avklare sitt oppdrag. Tildelingsbrev til virksomhetene må bli til i dialog mellom departement og virksomhet. I tillegg er det virksomhetslederens ansvar å avklare prioriteringer og være tydelig om hvilke resultater vi kan forvente oss, dersom det ikke er klart.

– Her har både departement og virksomhetsleder et ansvar. Men til syvende og sist er det virksomhetslederen som må sørge for at oppdraget er tilstrekkelig avklart, og at resultatforventningene er realistiske. Hun må reflektere over hva dette betyr i praksis for egen del og for egen virksomhet, sier Sanner.

Lederne må ta ansvaret

Med en god leder klarer virksomheten å jobbe mot felles mål og oppnå gode resultater. Dette skal kunne merkes helt ut til hver enkelt innbygger og bedrift som skal forholde seg til en offentlig etat og som opplever kvaliteten på offentlige tjenester.

– Vi trenger ledere som utnytter handlingsrommet sitt, utvikler virksomhetene, gjennomfører beslutninger og oppnår gode resultater sammen med medarbeiderne. Bedre lederskap skal gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv og mer effektive arbeidsprosesser i forvaltningen, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal gjennom programmet for bedre styring og ledelse i staten bidra til å støtte opp under de nødvendige endringsprosessene.

– Men selve endringene må hver enkelt leder, virksomhet, departement og sektor ta ansvar for og arbeide frem. Det er et felles ansvar, sier statsråden.

 

Fakta om program for bedre styring og ledelse:

 • Programmet skal bidra til utvikling og endring gjennom tiltak på fem områder: ledelse, styring, teknologibruk, samordning og beslutningsgrunnlag.
 • Målgruppen er alle statens ledere
 • Programmet vil gå over flere år. I første fase får statens 300 toppledere hovedoppmerksomheten.

 

Her er utfordringene programmet svarer på

– Utviklingstakten i samfunnet er så høy at vi ikke har tid til å bli stående og se oss i speilet – vi må vende blikket utover og fremover og forstå hva borgerne og samfunnet vil kreve av oss i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.Vi må legge forholdene til rette for nytenkning og nye løsninger til beste for innbyggere og næringsliv.

Norsk forvaltning scorer høyt på internasjonale rangeringer, og det er massevis av flinke ledere i staten. Mye er bra, men vi har forbedringspotensial på flere områder:

 • Gjørv-kommisjonen har pekt på viktige utfordringer knyttet til offentlig sektors gjennomføringsevne. Det er for lite fokus på resultater
 • Undersøkelser gjennomført av Universitetet i Oslo viser at antall mål for virksomheter i statsforvaltningen økte kraftig fra 2004 til 2012
 • Konsulentselskapet Rambøll har avdekket at 70 prosent av IT-lederne i staten mener at manglende IKT-kompetanse i beslutningsprosessene er en barriere for å nå virksomhetens mål IT i praksis
 • Riksrevisjonen, Difi og OECD peker på at det gjøres utilstrekkelige konsekvensvurderinger og kvalitetssikring før vi tar beslutninger om nye offentlige tiltak eller reformer.Riksrevisjonen
 • Både innbyggere og medarbeidere mener vi ikke løser oppgavene effektivt nok i staten. InnbyggerundersøkelsenMedarbeiderundersøkelsen i staten

ressursbruk

Medarbeidere i staten er kritiske til om oppgavene løses effektivt, og om virksomhetene har nødvendig handlingsrom (Kilde Medarbeiderundersøkelsen 2013)

 

Program for toppledergrupper i regi av DIFI

Program for toppledergrupper et tiltak under Program for bedre styring og ledelse i staten. Formålet med programmet er å styrke ledergruppenes strategiske ferdigheter gjennom økt gruppeeffektivitet.

Program for toppledergrupper gjennomføres for kull bestående av fire ledergrupper, i et løp som strekker seg over cirka 10 måneder. Deltakere er toppledere i departementer eller direktorater og deres ledergrupper.

Følgende virksomheter har deltatt eller er i gang:

 • Pilotkull (oppstart høst 2015): Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helsedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat.
 • Kull 1 (oppstart høst 2016: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet.
 • Kull 2 (oppstart høst 2016: Mattilsynet, Direktorat for økonomistyring, Konkurransetilsynet og Miljødirektoratet.
 • Kull 3 (oppstart vår 2017): Skattedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Lånekassen og Tolldirektoratet.
 • Kull 4 (oppstart vår 2017): Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

Difi er ansvarlig for utvikling og gjennomføring av programmet.

Klikk her for mer informasjon.