Mindre inntekter fra oljen og en eldrebølge i anmarsj betyr strammere økonomiske rammer for offentlig sektor i tiden som kommer. Samtidig har innbyggere og næringsliv stadig større forventninger til offentlige tjenester. Hva betyr dette for styring, ledelse og krav til produktivitet i staten? Dette er tema for et frokostseminar 9. november.

 

Merk at seminaret er flyttet til Plenumssalen i R4.

Program for bedre styring og ledelse i staten og Produktivitetskommisjonen inviterer til debatt om hvordan statlig sektor kan forberede seg på nye tider.

Tid: 9. november kl. 08:00 – 10:00
Sted:
 Plenumssalen i R4 (Einar Gerhardsens plass 1)

Påmeldingsfrist: torsdag 5. november kl 15. Du kan melde deg på her.

NB! Husk å ta med legitimasjon!

Seminaret retter seg spesielt mot ledere og medarbeidere i staten, men er åpent for alle.

Produktivitetskommisjonen sier offentlig sektor må øke produktiviteten for å møte utfordringene.  Regjeringen vil fornye offentlig sektor. Mer tillit og ansvar til ledere i staten skal gi staten økt gjennomføringskraft slik at innbyggerne får bedre tjenester og staten kan bruke ressurser mer effektivt.

«Når samfunnet endrer seg må også offentlig sektor endre seg. Offentlig sektor skal fornyes, forenkles og forbedres. Vi må jobbe smartere og vi må dele kunnskap.» Jan Tore Sanner, Kick-off seminar: IKT, produktivitet og en enklere hverdag 17. mars 2015

«Vi har et høyt inntektsnivå, men internasjonalt sett middels prestasjoner i utdanning, forskning, innovasjon og offentlig sektor. Er det godt nok i lengden?» Jørn Rattsø, Dagens Næringsliv 10. februar 2015

Under frokostmøtet spør vi:

  • Hvordan skape en kultur for forbedring og brukerbevissthet?
  • Hvordan oppnå økt produktivitet ved bruk av teknologi, kunnskap og innovasjon?
  • Hvilket handlingsrom og ansvar har ledere i dag for å utvikle sine etater til brukeren og samfunnets beste?

Program:

08.00 – 08.30  Kaffe og frokost

08.30 – 08.45  En kultur for samhandling og resultater

  • Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

08.45 – 09.00  Utfordringsbildet

  • Jørn Rattsø, leder av Produktivitetskommisjonen, professor ved NTNU

09.00 – 09.40  Muligheter og utfordringer sett fra en leders perspektiv

  • Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet
  • Marianne Andreassen, direktør i Lånekassen og medlem av Produktivitetskommisjonen
  • Eva Hildrum, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet
  • Christine Meyer, administrerende direktør i SSB og medlem av Produktivitetskommisjonen

09.40 – 10.00  Diskusjon og oppsummering

  • Eivind Dale, departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil lede seminaret.

 

 Produktivitetskommisjonen

Produktivitetskommisjonen er oppnevnt av regjeringen for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. I den første rapporten, som kom i februar i år, diskuterte kommisjonen produktivitetsutviklingen og pekte på en del områder der Norge har særlige utfordringer. Blant annet pekte kommisjonen på behovet for å øke produktiviteten i offentlig sektor for å møte befolkningens behov i fremtiden. I neste fase har kommisjonen signalisert at den særlig vil jobbe med tre områder: teknologi, utvikling og innovasjon – en kunnskapsbasert økonomi, bedre bruk av arbeidskraftressursene og tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor.

Produktivitetskommisjonens mandat inviterer til en åpen arbeidsform. Kommisjonen følger opp dette bl.a. ved å arrangere seminarer og møter om relevante tema. Informasjon om kommisjonens aktiviteter og innspill til kommisjonen finner du på http://produktivitetskommisjonen.no

 

 Program for bedre styring og ledelse i staten

Regjeringen vil vise tillit til ledere og styrke handlingsrommet. For å sette statlige ledere bedre i stand til å utnytte den tillit og det forsterkede handlingsrommet regjeringen ønsker å gi dem, har det blitt opprettet et program for bedre styring og ledelse i staten. Programmet inngår som en del av regjeringens satsing på en enklere hverdag for folk flest. Programmets formål er å sikre økt resultatorientering og gjennomføringskraft i statsforvaltningen. Det har ledere i staten som målgruppe.

Seminaret er ett av flere frokostseminarer i regi av Program for bedre styring og ledelse og våre samarbeidspartnere. Følg med på vår nettside og abonner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert. https://nettsteder.regjeringen.no/bedrestyringogledelse/