Strategisk anvendelse av IKT er en viktig brikke når statlige tjenester og virksomheter skal utvikles til beste for brukerne og samfunnet. Program for bedre styring og ledelse har utviklet tre tiltak som sammen skal gi statlige toppledere et godt utgangspunkt for å øke digitaliseringstempo. Tiltakene skal virke godt hver for seg, men vil samlet løfte den strategiske IKT-kompetansen og gi styrket effekt.

Strategisk IKT-kompetanse for toppledere

Skal vi nå målene for digitalisering av offentlig sektor er vi helt avhengig av en toppledelse som setter digitalisering på dagsorden. Difi tilbyr et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Målgruppen er departementsrådens ledergruppe og virksomhetslederne i underliggende virksomheter. Hensikten med tiltaket er å bevisstgjøre topplederne om hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling, måloppnåelse og bedre tjenester for brukerne.   Kompetansetiltaket består av tre samlinger på tre timer over 3-6 måneder. Samlingene er en arena for faglig påfyll og en arena der topplederne kan reflektere sammen. Difi har ansvaret for å tilrettelegge for at hvert departement får et målrettet program tilpasset egen sektor. Regjeringen har som mål at alle departementene skal ha gjennomført kompetansetiltaket innen 2017.

Her kan du lese mer om strategisk IKT-kompetanse for toppledere.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet hjelper statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Rådet tilbyr kvalitetssikring i alle faser av digitaliseringsprosjekter, og legger til rette for at virksomheter kan lære av hverandre. Målgruppen er planlagte digitaliseringsprosjekter mellom 10 og 750 millioner kroner. Digitaliseringsrådet er uavhengig og behandle sakene innen tre uker. Det er frivillig å bruke rådet.

Her kan du lese mer om Digitaliseringsrådet.

Medfinansieringsordningen

Medfinansieringsordningen innebærer at statlige virksomheter kan søke om støtte til deler av sine investeringskostnader knyttet til digitaliseringsprosjekter. Prosjektene må være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Her kan du lese mer om Medfinansieringsordningen.