2018

20. august – Mandatet, utvalgets arbeid og presentasjon av utvalgsmedlemmene, Oslo

 • Mandatet: Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og utvalgsleder Kari Paulsrud
 • Utvalgets arbeid: utvalgsleder Kari Paulsrud
 • Presentasjon: Utvalgsmedlemmene

17.-18. september – Tjenestetilbudet og livsløpet fra et lokalt perspektiv, Bodø

 • Om ASF og Tourettes syndrom: utvalgsmedlemmer
 • Autismeforeningen Nordland: Marit Botn
 • Touretteforeningen Nordland: Linda Kristin Jensen Horn
 • Norlandssykehuset, erfaringer, utredninger og oppfølging: Diverse foredragsholdere
 • Alstadhaug kommune, presentasjon av tjenestetilbud: Diverse foredragsholdere

18. oktober – Rammebetingelser og tilgrensende arbeid, Oslo

 • Rammebetingelser, helsefeltet: utvalgsleder
 • FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne: Kjersti Skarstad, Stiftelse SOR
 • NOU 2016:17 «På lik linje»: Osmund Kaldheim, leder av utvalget
 • Finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester: Helse-og omsorgsdepartementet
 • Finansiering av spesialistshelsetjenesten: Helse- og omsorgsdepartementet
 • Styrende dokumenter, samarbeidsavtaler: Utvalgsmedlemmer

19. november – Habilitering, barnevern og bolig, Oslo

 • Habilitering: Nils-Øivind Offersnes, psykologspesialist og Nils Olav Aanonsen, avdelingsleder, avdeling for nevrohabilitering, OUS
 • Bolig: Husbanken, NAV nasjonal boliggruppe og bydel Bjerke
 • Barnevern: Magne Brun, advokat

2019

15.-16. januar – Opplæring, arbeid og overganger, Larvik og Horten

 • Rammeverk, tilbud, tilrettelegging og overganger: Thor Heyerdal vgs
 • Elever med ASF og TS i videregående skole: Vestfold fylkeskommune, PPT-tjenesten
 • Tilrettelegging for studenter med autisme og tourette: Universitetet i Agder, Tilretteleggingskontoret
 • Inkludering i ordinært arbeidsliv: NAV og Fønix
 • Tiltaksordninger i NAV: utvalgsmedlem
 • Oppfølging gjennom livsløpet: Glenne regionale senter for autisme
 • NOU 2018:16 «Det viktigste først»: Petter Schou, utvalgsmedlem
 • Ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging: Mari Vaage Wang, medlem
 • Helsestasjoners tiltak, forebyggende psykisk helsearbeid, livsmestringstiltak og rammeverk for barnehager og grunnskoler: utvalgsmedlemmer
 • Tilrettelegging for barnehagebarn med AST/TS i barnehage og skole: utvalgsmedlem
 • Fra forskningen – skolehverdagen til grunnskoleelever med ASF/TS: utvalgsmedlem

5. mars – Pasientforløp og tidlig intervensjon, Bergen

 • Refleksjoner om autisme, Jogeir Sognnæs, PPT-leder og assisterende skolesjef, Fjell kommune
 • Om EIBI (Early and Intensive Behaviour Intervention), Janne Mari Akselsen, fagleder autismeteamet BUPA, Helse Stavanger
 • Samhandlingsforløp på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste i Helse Fonna, Ester Marie Stones Espeset, psykologspesialist
 • OCD-team og HRT-behandling, Bjarne Hansen, psykologspesialist og førsteamanuensis, Haukeland universitetssykehus

9.-10. april – Samhandling og virkemidler, Asker

 • Trygdeytelser: utvalgsmedlem
 • Strukturerte tverrfaglige oppfølgingsteam: Liv Tveito, prosjektleder, Helsedirektoratet
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge: Anne-Stine Meltzer, fagansvarlig pakkeforløp barn og unge, N-BUP styreleder, klinikksjef Nic Waals Institutt
 • Søskenperspektivet: Eli Marte Rusten
 • Søskenperspektivet: Torun Vatne, psykolog, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 • Ressursteam for autismespekterforstyrrelser i Hallingdal: Rita Johnsen, prosjektleder, Hemsedal kommune

4. juni – Interne diskusjoner om aktuelle temaer, Oslo

4.-6. juni
Representanter for utvalget reiste i perioden 4.- 6. juni på studietur til Danmark og Sverige for å ha møter med følgende instanser:

 • Habiliteringen, Malmø
 • Herlev Hospital, København
 • Bispebjerg Hospital, København
 • Dansk Tourette forening

19. – 20. august – Interne diskusjoner om aktuelle temaer, Oslo

 •  Behandling/tiltak for voksne med autisme: Stian Orm og Jon Løkke

26. – 28. august

Representanter for utvalget reiste i perioden 26. – 28. august på studietur til Sverige for å ha møter med følgende instanser:

 • Källbrinksskolan, Huddinge
 • Riksforbundet Attention, Uppsala
 • Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Stockholm
 • Bona Folkhögskola, Motala
 • Gillberg Neuropsychiatry Centre v/ professor Christoffer Gillberg, Gøteborg

9. – 10. september

Representanter for utvalget hadde møter med:

 • Specialområde Autisme, Hinnerup
 • Socialstyrelsen, København

16. – 17. september – Interne diskusjoner om aktuelle temaer, Gardermoen

10. oktober – Interne diskusjoner om aktuelle temaer, Oslo

29. oktober Interne diskusjoner om aktuelle temaer, Oslo