Spesialisthelsetjenestens tilbud ved autismespekterforstyrrelse bør splittes opp

Vi mener at man bør dele inn ASF ansvaret etter kognitivt nivå, på samme måte som «Prioriteringsveilederen for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten 2015» alt gjør for ansvaret for psykisk lidelse.

I henhold til denne skal de personer som har psykisk lidelse og lett psykisk utviklingshemning henvises til psykiatrien og være deres ansvar, mens de med moderat til alvorlig psykisk utviklingshemning som har psykisk lidelse går til habilitering og er deres ansvar.

Pasientgruppen bør splittes opp fordi de som har normalt evnenivå og de som har psykisk utviklingshemning har mer som er forskjellig enn de har som er likt. Det betyr at de krever ulik kompetanse både på utredning og på oppfølgning. Utredning for autisme i voksen alder hos en med normalt evnenivå krever oftest differensialdiagnostisk kompetanse opp i mot psykiatriske tilstander som for eksempel schizofreni, schizoaffektive tilstander, affektive lidelser og personlighetsforstyrrelser med mer. Denne spesifikke psykiatriske kompetansen har ingen av dagens habiliteringstjenester ettersom disse tilstandene ses i psykiatrien.

Utredning, diagnostikk og behandling, oppfølgning og veiledning ved autisme hos en psykisk utviklingshemmet krever nisjespesifikk kompetanse som ingen psykiatriske avdelinger har, for eksempel om samtidig epilepsi eller annen assosiert sykdom ettersom disse tilstandene ses i habilitering.

Argumenter for en slik deling:

1) Man kan ikke gjøre en autismeutredning eller oppfølgning løsrevet fra annen diagnostikk.

2) En slik deling etter kognitivt nivå vil være gjennomførbart over hele landet slik situasjonen er i dag.

 

Med hilsen

 

Eva Male Davidsen                                                   Nils Olav Aanonsen

Avdeling for voksenhabilitering, Ahus                  Avdeling for nevrohabilitering, OUS