HØRINGSUTTALELSE FRA MILJØFAGLIG GRUPPE GODALEN VGS I STAVANGER

Elever med autismespekter søker enten yrkesfaglig eller studiespesialisering i videregående.
Vi uttaler oss om elever fra utdanningsprogram for yrkesfag.

Vi skulle ønske at elevene som har en diagnose innen autismespekteret hadde individuell plan (IP) før de kom til oss, og at det er en fungerende ansvarsgruppe rundt elevene som tenker langsiktig med mål om å få de videre i arbeid. Det vil gjøre overgangen fra grunnskole til videregående opplæring bedre for eleven, samt at dette er en forutsetning for skolen slik at man kan gi best mulig individuelt tilpasset veiledning frem mot et fremtidig yrke.

Som videregående skole får vi elever fra forskjellige kommuner med svært ulik praksis på hvordan de tenker og følger opp elever med diagnoser.
Vi opplever at i den senere tid at det har vært mange ulike prøveprosjekter i kommunene. De er ikke samkjørte og av kort varighet, og blir lite bærekraftige for målgruppen.

Intensjonen fra fylket for de som går mot ordinære læreplaner er to års opplæring i skole og deretter to år som lærling eller lærekandidat. De elevene som har fritak i fag fra PPT, eller ikke har vurderingsgrunnlag i alle fag fra grunnskolen, søkes inn til grupper med redusert elevtall i videregående skole, og det utarbeides en Individuell opplæringsplan (IOP) i de fleste fag.
Videreføring for disse eleven er ofte lærekandidat ordningen. De to første årene skjer ofte karriereveiledning og kartlegging av elevens arbeidsevne, motivasjon og videre muligheter ved hjelp av utplassering og praksisperioder i bedrift. Mange bedrifter er positive til samfunnsengasjement og er villig til å la elever få arbeidspraksis. Men overgangene fra skolen til lære/lærekandidat er ofte en utfordring på grunn av nedsatt arbeidsevne og økonomien rundt dette. Når eleven skal videre opplever vi ofte at det er økonomien som er det største hinder. Et tidlig samarbeid med NAV er en forutsetning for at eleven skal lykkes i arbeidslivet. Elever diagnostisert innen autismespekteret drar svært god nytte av gjennomtenkte og utprøvde langsiktige strategier. Her opplever vi at kommunene har forskjellig stønadsordninger og tolkinger av reglene på de ordningene som går gjennom Nav (skolerte saksbehandlere hos NAV er en forutsetning). Her vil det være en stor fordel med statlige føringer for rettigheter og oppfølging samt støtteordninger for elever med diagnose innen autismespekteret.
Vi opplever at elever ofte trenger mye mer tid til å føle seg trygge og bli godt kjent i bedriften slik at de kan ta ut potensiale sitt fullt ut. Dette er jo en forutsetning for å gjøre en god jobb.

Oppsummering for å lykkes

Individuell plan fra tidlig alder- spesielt ved overgangen til videregående skole.
Konstruktive og forpliktende overføringsmøter
Tidlig samarbeid med NAV er en forutsetning for å lykkes
Statlige føringer for rettigheter for ungdom med autismespekterdiagnoser
Rett til mentor ordning via NAV

Høring-002.pdf