Innspill til Autisme- og Tourettesutvalget.

Opplegg som fører til arbeid – et eksempel i NAVs regi som var svært vellykket, men ble avsluttet. Rapport utarbeidet av A2G kan ettersendes.

MOLAS – et eksempel på vellykket formidling til ordinært arbeid tilpasset personer med Asperger syndrom.

MOLAS-prosjektet – MOdell for Læring til Arbeidslivet for mennesker med Asperger Syndrom – har sitt utspring i NAV Arbeidsrådgiving Hordaland sin deltagelse i et nasjonalt prosjekt “Arbeidssøkere med Asperger syndrom – metodeutvikling og kompetanseheving i NAV” som var et samarbeid med Nasjonal kompetanseenhet for autisme og NAV Senter for yrkesrettet attføring og NAV Arbeidsrådgiving Hordaland.

Ulike etater var samlet med å et felles mål om å skape bedre vilkår og muligheter for arbeid for personer med Asperger syndrom. Prosjektet ble finansiert av NAV. Med på prosjektet var A2G som er Hordalands største arbeidsmarkedsbedrift i tillegg til Statped og andre personer med spesialkompetanse på området. Målet var å utdanne software-testere eller programmerere.

Første kull ble utdannet fra februar 2010 – 2012 (6 plasser). Andre kull gikk 2012- 2014 (7 plasser). Dette ble så lagt ned, men på grunn av stor innsøking greidde en omrokkere APS-plasser og startet opp kull tre med 8 deltagere i 2014-2016.

Etter tre kull med MOLAS har 21 personer deltatt. 9 personer har kommet i ordinært arbeid, 3 er i praksis i ordinær bedrift og 2 er gått videre til utdanning.

Autismeforeningen i Norge, Hordaland fylkeslag mener at dette er et eksempel på et vellykket tiltak som aldri burde vært lagt ned. Dette er god samfunnsøkonomi! NAV reiste rundt i inn- og utland og presenterte det vellykkede opplegget for så å legge det ned. En av begrunnelsene fra NAV sin side, var at en ikke kunne særbehandle en gruppe på denne måten! Nå er det nettopp særbehandlingen som gjorde at det var så vellykket. Det burde vært spredd til andre regioner. Metodikken er overførbart til andre yrker og spesielt arbeidslivskompetansen en får i denne utdanningen er nyttig å legge inn som et fast opplegg for å få mennesker klar for arbeidslivet.

Autismeforeningen synes at det er trist at en først forsøker å finne et godt opplegg, det lykkes, en høster applaus og lukker boken. Det er nettopp forskjellsbehandling som må skje for å lykkes med grupper i samfunnet! Fortsetter en sånn går vi glipp av verdifulle arbeidstakere og viktige bidragsytere til samfunnet.

Vedlagt følger en rapport fra A2G der de evaluerer MOLAS.

Bergen 26.03.2019

Åslaug Kalstad
for AiN, Hordaland fylkeslag