Autismeforeningen har de siste årene hatt økt fokus på det kommunale tjenestetilbudet og på skoletilbud (skolevegring) i Møre og Romsdal fylke, i mange kommuner.

Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag har det siste året sett en markant økning i henvendelser fra fortvilte medlemmer som søker råd og støtte i kampen for å få nødvendige tjenester.
Flere forteller at de ikke blir møtt med forståelse og ikke har fått den riktige hjelpen de har rett på og trenger i det kommunale hjelpeapparatet.

Vi opplever at det veldig mange steder er mangel på spisskompetanse, og mangel på riktig hjelp i skole og andre fagetater på kommunalt plan som skal yte tjenester til barn, ungdom og voksne med ASD.

Flere av bekymringene og sakene fra foreldre/medlemmer havner til slutt hos fylkesmannen for oppfølging.

Fylkeslaget i M&R har vært bisitter i flere saker av denne art det siste året.
Eksempel: I en kommune i fylket er det ca. 7800 innbyggere. I løpet av de siste 12 månedene har vi mottatt 7 bekymringer/henvendelser fra medlemmer som er bosatt i denne kommunen. Dette mener vi er svært bekymringsfullt.
Fylkeslaget har sendt en generell bekymringsmelding til kommunen, med kopi til fylkesmannen for å informere om situasjonen.

Svært mange av henvendelsene vi får handler om manglende tilbud om avlastning, og flere utslitte foreldre føler seg tvunget til å oppsøke barnevernet for å få nødvendig hjelp og avlastning.
Videre er det mange som forteller om barn helt ned i 7-års alder som har alvorlig skolevegring, hvor foreldrene må gå hjemme sykemeldt for å ta vare på barnet – og ingen tilbyr hjelp. Dette er svært opprørende, og en situasjon som er fullstendig uholdbar for barnet og familien rundt.
Dette vitner om mangel på spisskompetanse i tilbudet både i skoler og i kommunale fagetatene som de skal yte tjenester til våre brukere.

Det blir flere og flere som får diagnose innenfor autismespekteret, og «systemet» ser ut til å ikke være forberedt på dette. Leder for avlastningstjenesten i en kommune forteller at de har fått tildelt samme sum i en årrekke, selv om brukergruppen er doblet.

En spesialpedagog på en skole forteller at hun mener at hennes arbeidsplass ikke er trygg for elevene, og at det er direkte omsorgssvikt ovenfor elevene å ikke ha nok ressurser tilgjengelig.

Samtidig er det systemsvikt ovenfor både de med diagnose og de pårørende, når det blir en maktkamp å få hjelp.
Det er viktig at det blir satt fokus på det forebyggende arbeidet, slik at alle har muligheter til å bli inkludert tidlig og får rett hjelp i rett tid.
Dette vil bidra til økt livskvalitet for personen med diagnose,
og familien rundt.
Ellers handler det om å bli møtt med respekt, forståelse, og at brukeren skal føle seg ivaretatt, og være trygg på at der finnes tilbud som f.eks. avlastning når hverdagen blir utfordrende.
Samtidig må man bli akseptert, hørt og få den hjelpen man trenger, uavhengig i hvilken kommune man har bosatt seg i.
«Systemet» må ikke være personavhengig, og man kan vel forvente at å få likt tilbud uansett bakgrunn og personlige ressurser.
I dag er det ofte de som har pårørende som er ressurssterke som får hjelp, og de som er utmattet og ikke orker kampen, står uten tilbud.

Vi har et bestemt inntrykk av at kompetansen må heves i både skoler og fagetater for at brukere og pårørende skal få nødvendig i riktig tid hjelp i rett tid. De må også bli møtt med respekt og forståelse når de ber om hjelp.

Autismeforeningen i Norge sin visjon er: Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.
AiN baserer sin aktivitet på FNs menneskerettighetserklæring og FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
Dette innebærer at personer med ASD skal få tjenester som er:
● helhetlige
● langsiktige
● individuelt tilrettelagte
● kontinuerlige
Tjenestene må omfatte alle livsarenaer og livsfaser, og ta utgangspunkt i den enkeltes interesser og behov.

Vi har også vært i møte den 19.mars 2019 med leder og sekretær i FFO M&R fylke som støtter uttalen og dette brevet fult ut.

Vi ønsker Autismeutvalget lykke til videre med dette viktige arbeidet.

Mvh.
Styret i Møre og Romsdal Fylkeslag
Karoline Tovan – Leder