Referat fra møte i referansegruppa 13. mars 2019 (PDF)