Gjennom referansegruppen som skal se på oppfølging av NOU 2015: 7 Assimilering og motstand har det kommet flere forslag til hvordan den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne kan forvaltes videre. Ett av forslagene som har kommet opp, og som flere i gruppen har støttet, er å opprette en tilskuddsordning i Kulturrådet. Forslagene fra referansegruppen er presentert for politikerne flere ganger.

Det er flere årsaker til at statsrådene har besluttet å overføre tilskuddsforvaltningen til Kulturrådet. En av dem er at vurderingene som ligger til grunn for fordelingen av tilskudd bør gjøres at et uavhengig fagorgan med en viss avstand til de politiske myndighetene. Normalt blir derfor tilskuddsmidler av denne typen forvaltet av et underliggende fagorgan, og ikke av departementet.

Kulturrådet er en stor og profesjonell tilskuddsforvalter, med både faglig og organisatorisk kompetanse som gjør at de egner seg godt som forvalter av den nye tilskuddsordningen.

Departementet skal fastsette regelverket for den nye tilskuddsordningen som forskrift. Et forslag til forskrift vil bli sendt på høring, slik at alle som ønsker det kan få si sin mening om hvordan ordningen skal utformes. Vi vil blant annet legge ut informasjon på denne nettsiden når høringen sendes ut.

Det er viktig å få på plass en ordning som gjør det mulig å realisere mange av de prosjektene som er nevnt i referansegruppen og av andre romanifolk/tatere. Det er også viktig at romanifolket/taterne blir involvert i arbeidet med den nye ordningen.

Tildelingsbrev 2019 – Kulturrådet (PDF)