Departementet skal lage en stortingsmelding om nasjonale minoriteter, som skal legges fram i 2020. For å skaffe bakgrunnsinformasjon til meldingen har departementet satt ut et oppdrag for å se på om virkemidlene som er brukt har bidratt til å nå målet for politikken.

Det er 20 år siden siste stortingsmelding om nasjonale minoriteter ble lagt fram, og regjeringen ønsker nå å legge fram en ny melding. I stortingsmeldingen vil regjeringen informere Stortinget om hva som har skjedd på politikkområdet siden siste melding, beskrive dagens situasjon og informere om hva regjeringen vil prioritere framover. Meldingen vil gjelde alle de fem nasjonale minoritetene: kvener/norskfinner, jøder, rom, skogfinner og romanifolket/taterne.

For å få informasjon om hvordan virkemidlene i politikken – som tilskuddsordningene og Kontaktforum – har fungert, har departementet lyst ut et oppdrag til ulike forskningsinstitusjoner. Det ble Telemarksforskning som fikk oppdraget, og de er nå i gang med arbeidet. I første omgang vil Telemarksforskning snakke med organisasjonene som mottar driftsstøtte.

Telemarksforskning skal se på myndighetenes politikk, de skal ikke forske på minoritetene.

Funnene Telemarksforskning gjør, og anbefalingene deres for videre arbeid, vil være en del av bakgrunnsarbeidet for meldingen.

I arbeidet med stortingsmeldingen ønsker departementet innspill fra både organisasjoner og andre. Dette kommer vi tilbake til i løpet av de nærmeste månedene.