Faglig råd for Lærerutdanning 2025 sammenstiller kunnskap og gir faglig funderte råd til regjeringen og Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) for å nå målene i strategien Lærerutdanning 2025. Rådet tar utgangspunkt i det vitenskapsbaserte og erfaringsbaserte kunnskapsgrunnlaget som medlemmene har tilgjengelig som representanter fra lærerutdanninger og utdanningssektoren. Kunnskaps grunnlag blir til dels gjennom utvikling av ny kunnskap og bearbeiding av eksisterende kunnskap, informasjon og erfaringer, og dels gjennom kritisk meningsutveksling, diskusjon og refleksjon i Rådet.  

Områder som er relevante for Rådets arbeid er orientert rundt strategiens innsatsområder: 

  • Styrket praksisopplæring og FoU-samarbeid gjennom lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbarnehager. 
  • Høy kompetanse og tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøene på lærerutdanningsinstitusjonene. 
  • Forskning og utviklingsarbeid. 
  • Profesjonsutvikling for nyutdannede. 
  • Rekruttering av studenter til lærerutdanningene. 
  • Arenaer for samarbeid og kvalitetsutvikling. 
  • Implementering og evaluering av strategien. 

I tillegg til nasjonale utdanningsmyndigheter og NFLP, anser Rådet også lærerutdanningene og sektoren for øvrig som viktige målgrupper for arbeidet sitt. For å sikre et oppdatert og relevant kunnskapsgrunnlag har Rådet en arbeidsform som også innebærer å lytte til sektorens perspektiver og å delta i dialog.  

Faglig råd for lærerutdanning 2025 skiller seg fra UHR-LU og Kunnskapssenteret for utdanning ved at arbeidet er forankret i målene for Lærerutdanning 2025. Rådet kjennetegnes av at medlemmene er oppnevnt i kraft av sin personlige ekspertkompetanse og ikke representerer en bestemt institusjon eller arbeidsplass.  

Mandatet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 07.06.2018. Rådet skal fungere til 31. desember 2025, med mulighet for forlengelse ved behov. Utdanningsdirektoratet har sekretariatsansvar for Rådet, og samarbeider med UHR-Lærerutdanning. 

Oversikt over rådsmøter og annen møtevirksomhet Faglig råd for Lærerutdanning 2025 har invitert til eller deltatt på.