20. mars arrangerte vi dialogkonferanse om utvidet praksisbegrep i lærerutdanningene.

Formålet var å utvide rådets kunnskapsgrunnlag for å svare på oppdraget vi jobber med om utvidet praksisbegrep. Gjennom dialog med til sammen 46 lærerstudenter og nyutdannede, samt et utvalg lærerutdannere fra campus og barnehager/skoler, fikk vi kunnskap om hva de mener de har lært og erfart mye om og hva de eventuelt mener at mangler i lærerutdanningen. Vi reflekterte også sammen om hvordan studenter kan rustes enda bedre til læreryrket, herunder når i utdanningsløpet ulik kompetanse bør tilegnes; tidlig i utdanningen, sent i utdanningen, eller i begynnelsen av yrkeskarrieren. 

Innspillene fra dialogkonferansen supplerer annen kunnskap vi har fått gjennom samarbeid med Kunnskapssenter for utdanning og eksempler fra norske lærerutdanninger. Til sammen vil dette danne et viktig grunnlag for anbefalinger rådet vil gi Kunnskapsdepartementet om hvordan lærerutdanningene kan forberede studentene enda bedre på yrkeslivet. 

Publisert 3. april 2024.

_________________________________________________________________________________

 

Opptak fra digitalt frokostseminar om arbeid med bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene.  

Formålet med seminaret var å presentere rapport og anbefalinger om arbeid med bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene. Tine S. Prøitz og Ane Krogsæter Aarre formidlet materiale fra forskning, kartlegging og dialogkonferanser rådet har gjennomført. I tillegg presenterte de rådets anbefalinger for videre arbeid med bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene. Gunn Gallavara fra Utdanningsforbundet og Lars Syrrist fra Pedagogstudentene kommenterte rapporten. Seminaret rettet seg mot alle som jobber med utdanning av lærere i barnehage og skole. 

Opptak av frokostseminaret:

 

Publisert 6. januar 2023

 

_________________________________________________________________________________

 

20. april 2022 arrangerte vi fire parallelle dialogkonferanser om bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene.

Konferansene startet med felles digitalt foredrag som var åpent for alle. Der ble resultater fra en pågående kartlegging i alle landets lærerutdanninger om arbeid med bachelor- og masteroppgaver presentert. Deretter fortsatte vi med dialog for spesielt inviterte deltakere ved hver lokasjon. Dette var deltakere som jobber konkret med og har førstehåndskunnskap om arbeid meds bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene.

Formålet med dialogkonferansene var å bidra til kunnskapsutvikling og -deling om studentenes kvalifisering gjennom oppgaveskriving, forhold som påvirker kvalifiseringsprosessen og hvordan kunnskap som utvikles gjennom arbeid med oppgaver kan komme lærerutdanning, profesjon og forskning til gode. Dialogkonferansene er en del av et større oppdrag som rådet skal svare på høsten 2022.

Opptak av konferansens første del:

 

Publisert 29. april 2022

 

_________________________________________________________________________________

 21. april 2021 gjennomførte vi digital konferanse om partnerskap i lærerutdanningene.

Konferansen hadde et variert innhold med blant annet reportasjer fra arbeid med partnerskap, intervjuer, debattinnlegg og kommentarer fra Rådets medlemmer.  

Konferansen rettet seg mot de som jobber med utdanning av lærere i barnehage og skole: ansatte og ledere i  lærerutdanninger, barnehager og skoler, samt barnehage- og skoleeiere som deltar i, eller planlegger å igangsette partnerskap.

Hovedtemaene var: Hvordan kan partnerskap i lærerutdanningene styrkes? Og hva slags utfordringer skal partnerskapene løse? 

Opptak av konferansen:

 

Program

Publisert 22. april 2021