Opptak fra digitalt frokostseminar om arbeid med bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene.  

Formålet med seminaret var å presentere rapport og anbefalinger om arbeid med bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene. Tine S. Prøitz og Ane Krogsæter Aarre formidlet materiale fra forskning, kartlegging og dialogkonferanser Rådet har gjennomført. I tillegg presenterte de Rådets anbefalinger for videre arbeid med bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene. Gunn Gallavara fra Utdanningsforbundet og Lars Syrrist fra Pedagogstudentene kommenterte rapporten. Seminaret rettet seg mot alle som jobber med utdanning av lærere i barnehage og skole. 

Lenke til opptaket: https://vimeo.com/773698600

Publisert 6. januar 2023 

 

 

Frokostseminar om arbeid med bachelor- og masteroppgaver

Faglig råd for Lærerutdanning 2025 arrangerer digitalt frokostseminar fredag 2.desember kl. 08.30 – 09.30.  Vi presenterer Rådets rapport og anbefalinger om arbeid med bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene. Bachelor- og masteroppgaver er en vesentlig del av studentenes kvalifisering der den forskningsbaserte og den erfaringsbaserte kunnskapen møtes. Rapporten omfatter blant annet materiale fra forskning, kartlegging og dialogkonferanser rådet har gjennomført, og peker på potensialer for utvikling av arbeidet med kvalifiserende oppgaver. Seminaret er åpent for alle. Du kan legge det inn i kalenderen her.

Lenke til sendingen: https://vimeo.com/event/2633467/75fe01d773

Publisert 22. november 2022

Vi arrangerer dialogkonferanser

Vi arrangerer dialogkonferanser om bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene 20. april 2022. Formålet med dialogkonferansene er å bidra til kunnskapsutvikling og -deling om studentenes kvalifisering gjennom oppgaveskriving, forhold som påvirker kvalifiseringsprosessen og hvordan kunnskap som utvikles gjennom arbeid med oppgaver kan komme lærerutdanning, profesjon og forskning til gode. Mer info finner du her.

Publisert 4. april 2022 

Vi gjennomfører spørreundersøkelse

Som et ledd i Rådets arbeidet med bachelor- og masteroppgaver gjennomfører OsloMet, Senter for Profesjonsstudier, en spørreundersøkelse i alle landets lærerutdanninger. Hensikten med undersøkelsen er å få et overordnet bilde av utdanningenes organisering, rutiner og praksiser med hensyn til bachelor-/masteroppgave-arbeidet. Spørreundersøkelsen gjennomføres i januar 2022 og blir sendt til ansatte i lærerutdanningene som har en sentral rolle i studentenes arbeid med bachelor-/ masteroppgaver.Resultatene av spørreundersøkelsen vil inngå som del av kunnskapsgrunnlaget for FRLU sitt videre arbeid med oppdraget som skal levers til Kunnskapsdepartementet i løpet av høsten 2022.

Publisert 10. januar 2022

Oppdrag om arbeid med bachelor- og masteroppgaver i LU

Lærerutdanningenes arbeid med bachelor- og masteroppgaver er viktig for studentenes forståelse av og kunnskap om forskning og utviklingsarbeid i barnehage og skole. Oppgavearbeidet er også interessant i utvikling av partnerskap mellom skole og barnehage, kommunesektor og lærerutdanning. I sitt videre arbeid vil Rådet derfor sette søkelyset på arbeid med bachelor- og masteroppgaver.

Oppdrag om arbeid med bachelor- og masteroppgaver i LU

Publisert 20. april 2021