Arbeid med bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene – anbefalinger fra Faglig råd for Lærerutdanning 2025

Rapporten inneholder rådets anbefalinger og vurderinger, og bygger på kunnskap fra en landsdekkende kartlegging av arbeid med bachelor- og masteroppgaver i lærerutdanningene, dialogmøter med ansatte i lærerutdanning, barnehage, skole og deres eiere over hele landet, samt annen tilgjengelig forskningslitteratur.

 

Publisert i desember 2022.

Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene – anbefalinger fra Faglig råd Lærerutdanning 2025

Rapporten svarer på del 2 og 3 i et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til Rådet om å vurdere behov for å forskriftsfeste overordnet ansvar, roller og oppgaver i partnerskap mellom lærerutdanning og barnehage/skole og deres eiere. I tillegg supplerer denne rapporten Rådets første delrapport med en gjennomgang av eksisterende partnerskapsavtaler i sektoren, og dialogmøter Rådet har hatt med ledere i barnehage, skole og deres eiere våren 2020.

(Summary of the final report)

Publisert i november 2020.

Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag

Rapporten svarer på del 1 i et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til Rådet om utredning og utvikling av nasjonale rammer for partnerskap. Rapporten beskriver organiseringen og reguleringen av lærerutdanningsbarnehager og -skoler, og presenterer også en kunnskapsoversikt over internasjonal og nordisk forskning på feltet og et utvalg prototyper som illustrerer hvordan partnerskap kan organiseres.

(Summary of the first report)

Publisert i januar 2020.