Tine Sophie Prøitz

Leder for rådet, professorUniversitetet i Sørøst-Norge  

Prøitz er professor i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Til daglig forsker og underviser hun på temaer som skolens praksiser, lærerutdanning, kvalitet i høyere utdanning, utdanningsreform og -politikk. Prøitz har omfattende erfaring med ledelse av forskningsprosjekter og fra utredningsarbeid, for eksempel som medlem av Lied-utvalget og Ludvigsen-utvalgets ekspertgruppe.

Ane Krogsæter Aarre 

Assisterende rektor, Persbråten VGS 

Aarre er assisterende rektor ved Persbråten videregående skole. Hun har tidligere vært lærer og praksislærer og har jobbet som universitetslektor ved Naturfagsenteret. Aarre har hatt flere verv og roller knyttet til lærerutdanning og var særlig involvert i forrige gjennomgang av lærerutdanningene for trinn 8 til 13.

 

Mimi Bjerkestrand 

Direktør Etat for barnehage, Bergen kommune 

Bjerkestrand er direktør i Etat for barnehage i Bergen kommune, med ansvar for ledelse av etaten og drift av de kommunale barnehagene i Bergen. Bjerkestrand er utdannet barnehagelærer og allmennlærer, og har jobbet som barnehagelærer, styrer og rektor. Hun har lang fartstid som tillitsvalgt, og har vært leder av Utdanningsforbundet. Bjerkestrand ledet Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen.

Bjørn Håvard Bjørklund 

Kommunalsjef oppvekst, Bømlo kommune 

Bjørklund er kommunalsjef for oppvekst i Bømlo kommune. Han har vært lærer og rektor i grunnskolen, og konsulent og daglig leder i privat sektor. Bjørklund har vært tilknyttet Utdanningsdirektoratet sitt veilederkorps og deltatt i referansegruppen for OECDs oppfølging av desentralisert kompetanseutviklingsordning. Han er medlem i KS sitt barnehage- og grunnskolenettverk. 

Knut Steinar Engelsen 

Professor, Høgskulen på Vestlandet 

Engelsen er professor i pedagogikk og IKT i læring ved Høgskulen på Vestlandet.  Han har hatt sentrale roller i rammeplan- og retningslinjearbeidet for grunnskulelærerutdanningene. Engelsen har ledet en rekke omfattende forskings- og utviklingsprosjekt med relevans for lærerutdanning. Han er også rådsleder i NAFOL, nasjonal forskerskole for lærerutdanning. 

Maria Eriksson

Assisterende rektor, Kuben

Eriksson er assisterende rektor for yrkesfag ved Kuben videregående skole. Hun har lang erfaring innen yrkesfagene både som fellesfagslærer, tillitsvalgt og skoleleder. Hun er ansvarlig for Kubens samarbeid med OsloMet i prosjektet Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen og i et prosjekt med Høgskolen i Østfold som har som formål å utvikle bedre pedagogisk og didaktisk praksis i skolen. 

Henning Fjørtoft 

Professor, NTNU     

Fjørtoft er professor i norsk fagdidaktikk ved NTNU. Han forsker på vurdering, lese- og skriveundervisning, og skoleutvikling i Norge og flere andre land. Han har publisert flere bøker om vurdering og fagdidaktikk, og har deltatt i arbeidet med Kunnskapsløftet (LK06), Overordnet del av læreplanen (LK20) og i eksamensutvalget (2018-2020).

Marius Larsen 

Daglig leder Mølleplassen Kanvas-barnehage 

Larsen er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i veiledning. Han jobber som daglig leder i Mølleplassen Kanvas-barnehage (80%), og som assisterende daglig leder i Midtstuen Kanvas-barnehage (20%). Marius har mange års erfaring som praksislærer for studenter og har vært med å utarbeide en profesjonsstandard for barnehagelærere i forbindelse med utviklingen av utdanningsbarnehager.

Andreas Lund 

Professor, Universitetet i Oslo 

Lund arbeider ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har bl.a. ledet ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning (2012 – 2016), og er for tiden med i ledelsen av forskergruppen ved UiO som evaluerer Fagfornyelsen (K20). Lunds forskningsinteresser omfatter digitalisering og kunnskapsarbeid, lærerutdanning, og endringer i profesjonell praksis.

Joakim Olsson 

Høgskolelektor, Høgskulen i Volda 

Olsson er utdannet grunnskolelærer med master i matematikkdidaktikk. Han arbeider som høgskolelektor på Institutt for Digital kompetanse ved Høgskulen i Volda. Han har gjennom flere år vært engasjert i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, og i perioden 2019-2020 satt han som studentmedlem i det nasjonale arbeidsutvalget.

Elin  Reikerås 

Professor, Universitetet  i  Stavanger 

Reikerås er leder av FILIORUM-Senter for barnehageforskning og professor ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. Hun var sentral i utviklingen av fagområdet Antall, rom og form i Rammeplanen 2006, og skrev tilhørende temahefte. Reikerås har bidratt i mange faglige utvalg nasjonalt og internasjonalt, blant annet i Ekspertgruppen for Realfag.

Siw  Skrøvset 

Instituttleder, UiTNorges Arktiske Universitet

Skrøvset er instituttleder på institutt for lærerutdanning og pedagogikk, samt dosent og merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har vært leder av ProTed, senter for fremragende lærerutdanning, som UiT har i samarbeid med Universitetet i Oslo. Skrøvset har vært lærer, øvingslærer og skoleleder i ungdomsskolen, og har ledet den nasjonale rektorutdanningen i Tromsø siden 2010. Hun var også medlem i Ekspertgruppa om lærerrollen.

 

Mette Tollefsrud 

Førstelektor, OsloMet 

Tollefsrud er prosjektleder REACH – OsloMet: Tverrfaglig forskning på barnehage og barndom i storbyen. Hun har vært instituttleder ved barnehagelærerutdanningenOsloMet og studieleder førskolelærerutdanningen, nestleder i rammeplanutvalget for ny førskolelærerutdanning, samt prosjektleder for etablering og utvikling av Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning – ABF/ABLU.

 

Utdanningsdirektoratet har sekretariatsansvar for Rådet. Sekretariatet består av Tove Margrethe Thommesen (sekretariatsleder), Anne Turid Veigaard og Marijana Kelentrić. Wenche Åsheim fra UHRLærerutdanning (UHR-LU) bidrar i sekretariatets arbeid.