Om kvikkleireskred (NVE.no)

Ekspertutvalget etter kvikkleireskredet i Gjerdrum er oppnevnt (05.02.21)

 

Lenker til delrapport lagt frem 29. september 2021:

Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020
Rapport fra ekspertutvalget levert til olje- og energiministeren 29. september 2021. 

Pressemelding fra Gjerdrumutvaget 
Pressemelding fra Gjerdrumutvalget ifm. delrapporten om årsakene til Gjerdrum-skredet ble levert til olje- og energiministeren 29. september 2021. 

Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020 – overlevering av rapport fra ekspertutvalg  
Power Point-presentasjon (i PDF-fil) fra Gjerdrumutvalget ifm. overlevering av delrapporten. 

Bakgrunnsrapport fra NVE: Hydrometeorologiske forhold i forkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum
Rapport laget av NVE for Gjerdrumutvalget som beskriver de hydrometeorologiske forholdene i forkant av skredhendelsen, og spesielt forhold knyttet til Tistilbekken som ligger i skredområdet. Meteorologisk institutt har også bidratt med analyser og data til rapporten.

Bakgrunnsrapport fra Sweco: Vurdering av vannføring og erosjonspotensialet i Tistilbekken
Ekstern vurdering av vannføringen og erosjonspotensialet i Tistilbekken som går gjennom
området, med særlig fokus på tilstanden rundt erosjon og erosjonspotensialet i Tistilbekken. Laget av Sweco Norge AS på oppdrag fra Gjerdrumutvalget.

Bakgrunnsrapport fra NGU – Terrengendringer i Gjerdrum
Rapport fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Bakgrunnsrapport fra Multiconsult – Geoteknisk utredning av stabilitet før skredet 
En områdestabilitetsvurdering av ravinesystemet omfattet av skredet for situasjonen før utbyggingen i Nystulia.

Teknisk beregningsrapport fra Multiconsult – Stabilitetsberegninger

Teknisk beregningsrapport fra Multiconsult – Parametere