Bakgrunn:

Den 30. desember 2020 gikk det et stort skred som rammet bebyggelse på Ask i Gjerdrum kommune og førte til tap av ti menneskeliv. Det er ikke klart hva som forårsaket skredet, men det er slått fast at det var et kvikkleireskred. I etterkant av hendelsen har flere uttrykt bekymring for at slike skredulykker kan skje andre steder i landet.

Mange av de tettest befolkede områdene i Norge har marin leire hvor det kan være kvikkleireforekomster. Det er særlig mye kvikkleire på Østlandet og i Trøndelag, men det finnes også kvikkleire andre steder i landet. Kvikkleireområder med potensiell skredfare blir kartlagt på regionalt nivå. Det bor over 100 000 mennesker innenfor de 2 300 kartlagte kvikkleiresonene. For å finne den reelle risikoen for kvikkleireskred, må det gjøres mer detaljerte utredninger.

 

Mandat

Vedtatt gjennom Kongelig resolusjon i Statsråd 5. februar 2021.

Med bakgrunn i hendelsen og et ønske om å undersøke hvordan man bedre kan forebygge slike hendelser, legger Olje- og energidepartementet fram forslag om at det nedsettes et offentlig ekspertutvalg. Olje- og energidepartementet har utarbeidet mandatet for utvalget i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet med utredningen er å finne årsakene til kvikkleirskredet i Gjerdrum og vurdere læringspunkter som kan bedre arbeidet med å forebygge slike skredulykker.

Utvalget skal levere en delrapport i august 2021* og en samlet utredning innen 31. januar 2022*

Ved sammensetning av utvalget er det viktig å dekke flere fagfelt for å undersøke årsaksforholdene og vurdere tiltak for å forebygge ulykker med kvikkleireskred. Utvalget er sammensatt med representanter som har erfaring fra forskning, utredning og forvaltning. Olje- og energidepartementet gis myndighet til å foreta mindre vesentlige endringer i utvalgets mandat og oppnevne sekretariat for utvalget. Utvalget kan engasjere ekstern ekspertise ved behov. Kjønnsfordelingen i utvalget er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven.

Utvalgets sekretariat legges til Olje- og energidepartementet. Sekretariatsleder skal være ekstern. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Norsk institutt for bioøkonomi og Norges vassdrags- og energidirektorat deltar i tillegg i sekretariatet.

Lenke til Kongelig resolusjon.

*Utvalget fikk utsatt frist for å levere delrapporten til september 2021.

*Utvalget fikk utsatt frist for å levere en samlet utredning (NOU) innen 31. mars 2022.