I den globale varehandelen blir mange forbruksvarer produsert i land hvor vernet av arbeidstakere er svakere enn i Norge. Lønn man ikke kan leve av, barnearbeid, og manglende organisasjonsfrihet er blant utfordringene i globale leverandørkjeder.

Etikkinformasjonsutvalget ble opprettet 1. juni 2018. Utvalget skal vurdere om det er mulig og hensiktsmessig å pålegge næringsdrivende å utgi informasjon til forbrukere og organisasjoner om hvilke produksjonssteder som benyttes i vareproduksjonen og hvordan næringsdrivende arbeider med samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeden. Utvalget skal også vurdere konsekvensene av en eventuell etikkinformasjonsplikt.

Hvis utvalget mener lovregulering er mulig og hensiktsmessig, skal det foreslå virkeområde og hvordan informasjonsplikten bør håndheves.

Bakgrunnen for oppnevnelsen av Etikkinformasjonsutvalget er to anmodningsvedtak i Stortinget, hvor regjeringen bes utrede en lov om etikkinformasjon.

Utvalget startet sitt arbeid i august 2018, og skal levere sin rapport til Barne- og likestillingsdepartementet senest 1. desember 2019.

Utvalgets mandat

Endring av mandat – utforming av konkret lovforslag