Utvalget har kartlagt internasjonale utviklingstrekk, norsk rett, samt praksis og utvikling i næringslivet med hensyn til samfunnsansvar, og har kommet frem til at det er hensiktsmessig å innføre en lovpålagt informasjonsplikt. En informasjonsplikt vil kunne bidra til mer åpenhet og innsyn i globale verdikjeder som på sikt kan bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden. Tilgang til troverdig informasjon om vesentlige forhold i leverandørkjeden er viktig for forbrukere, organisasjoner, investorer og offentlige oppdragsgivere.

Utvalgets vurdering er at gjennomslagskraften kan bli betydelig med en lovregulering. Å samle ulike forventninger og krav fra myndigheter i en lov kan bidra til forenkling for næringslivet. Informasjonsplikten bør innebære mer enn kun å opplyse om selskapets retningslinjer og arbeid med samfunnsansvar. Det er viktig å få frem informasjon om ulike forhold i leverandørkjeden, herunder risikofaktorer og hvordan disse håndteres.

En informasjonsplikt bør uformes slik at den utfyller og er samstemt med beslektede krav i norsk rett og internasjonale rammeverk for ansvarlig næringsliv. Lovkravet må videre være praktisk og håndterbart for næringslivet.

Utvalget arbeider videre i henhold til mandatet med utredning av virkeområde og hvordan informasjonsplikten bør utformes og håndheves, samt konsekvensene av en lovregulering.

Den endelige rapporten overleveres til departementet innen 1. desember 2019.

Se departementets nettsak om statusrapporten her.  Les rapporten her.