Evalueringen ledes av tre parlamentarikere som bistås av en ekspertgruppe. Første delrapport omhandlet rollen til anti-slaveri kommisæren. Evalueringsrapporten skal leveres i sin helhet til Innenriksministeren i mars 2019, som deretter rapporterer til parlamentet.

 • Se mer om evalueringen av Modern Slavery Act her. 
 • Se delrapporten om kravet til åpenhet her.

Etikkinformasjonsutvalget var i forbindelse med kartleggingen av relevant utenlandsk rett i november 2018 på studiereise til London for å lære om erfaringene med Modern Slavery Act. Utvalget møtte blant annet med en av parlamentarikerne som er involvert i evalueringen.

 • Les bakgrunnsnotat om Modern Slavery Act via denne lenken. 
 • Les en oppsummering av anbefalingene for å styrke seksjon 54 via denne lenken.

Seksjon 54: positiv, men begrenset effekt – behov for endringer

Evalueringen konkluderer at seksjon 54 om åpenhet i leverandørkjeden har hatt en begrenset effekt. Selv om rapporteringskravet har økt bevisstheten om slaveri og menneskehandel i leverandørkjeden, er det enighet blant næringsliv og sivilt samfunn om at manglende håndhevelse og sanksjoner, samt uklarheter i rapporteringskravet, er sentrale årsaker til at bedriftenes erklæringer holder en lav standard. Det bidrar også til å forklare manglende etterlevelse blant mer enn en tredjedel av selskapene som omfattes av seksjon 54. Komiteen understreker at det er tydelig at nåværende tilnærming, til tross for å være et steg i riktig retning, ikke er tilstrekkelig.

Evalueringskomiteen anbefaler britiske myndigheter om å ta grep for å forbedre seksjon 54 og sørge for at selskaper tar ansvar for å utrydde moderne slaveri i leverandørkjeden. De viser blant annet til den australske rapporteringsloven om moderne slaveri som har gått lenger enn seksjon 54 i flere henseende.

Komiteen foreslår følgende endringer for å styrke seksjon 54:

 • Tydeliggjøre hvilke selskaper som omfattes av loven 
 • Forbedre kvaliteten på rapporteringen blant annet ved å gjøre kriteriene obligatoriske og ved å tydeliggjøre at selskapene må vurdere hele leverandørkjeden    
 • Integrere rapportering om moderne slaveri i bedriftskulturen  
 • Styrke åpenhet om rapporteringen, blant annet ved å innføre et offisielt register for offentliggjøring av rapportene
 • Styrke monitorering og håndhevelse
 • Utvide lovens virkeområde til å gjelde for myndighetene og offentlig sektor
 • Innhente forskning på hvordan forbrukeres holdninger til moderne slaveri kan påvirkes

Se en mer detaljert oppsummering av anbefalingene her.