Mandat

Målet med utredningen er å styrke arbeidet for å forebygge og bekjempe voldtekt og bidra til at utsatte får et tilpasset og helhetlig tilbud om bistand og oppfølging. Utredningen skal ha et gjennomgående kjønnsperspektiv.

Utvalget skal følge kravene i utredningsinstruksen, herunder få frem hva som er problemet og alternative tiltak i tråd med de føringer som følger av det videre mandat.

Utvalget skal:

Vis side

Utvalget skal legge vekt på tidligere og pågående arbeider med relevans for problemstillingen, herunder;

Økonomiske og administrative konsekvenser

Utvalget skal vurdere hvordan tiltak kan gjennomføres innenfor dagens ressursbruk i sektoren, og vurdere de økonomiske og administrative, og andre vesentlige konsekvenser på kort og lang sikt, i samsvar med utredningsinstruksen.

Tidsavgrensning og rapport

Utvalget skal levere en NOU innen medio mars 2024.

Rapporten vil oppsummere utvalgets funn og skal inneholde anbefalinger om innretning på det forebyggende arbeidet samt hvordan håndteringen av voldtekt i straffesakskjeden og i helse.- og omsorgssektoren kan forbedres. Utvalget kan også fremme andre relevante tiltak dersom det vurderes å være hensiktsmessig.