Om utvalget

Regjeringen satte i februar 2023 ned et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt. Utvalget skal også utrede hvordan personer utsatt for overgrep blir ivaretatt, både i hjelpeapparatet og gjennom en eventuell straffesak. Utvalget skal levere sin NOU 8. mars 2024.

Bakgrunn

I et representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Kathy Lie, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland ble det fremmet forslag om å nedsette en voldtektskommisjon for å styrke kampen mot voldtekt jf. Dok. 8:134 S (2021-2022), Innst. 307 S (2021-2022), anmodningsvedtak 585.

Forslagstillerne viste til at det er 14 år siden det ble foretatt en gjennomgang av voldtektsfeltet i Norge (NOU 2008: 4 «Fra ord til handling») og at det er behov for å utvikle nye tiltak som kan forhindre voldtekt, sikre rettsikkerhet for ofre, bedre straffeforfølgningen av gjerningspersoner samt evaluere og vurdere de tiltak man allerede har.

Siste nytt

Utvalget har levert sin utreding

Utvalget leverte sin utredning «Voldtekt – et uløst samfunnsproblem» til Justis- og beredskapsministeren 8. mars. Opptak fra pressekonferansen er tilgjengelig her og Utvalgets NOU er tilgjengelig her.

Bilde: Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalget leverer sin utredning 8. mars

Utvalget leverer sin utredning til Justis- og beredskapsministeren fredag 8. mars kl. 12:30. Pressekonferansen kan følges på nett her.

Utvalget inviterer til lanseringsseminar 8. mars

Voldtektsutvalget inviterer til lanseringsseminar 8. mars kl. 15-17 på juridisk fakultet ved UiO. Informasjon om arrangementet finnes her.