Møter

Utvalgsmøte 13. mars

Voldtektsutvalget hadde sitt første møte i Oslo 13. mars. På møtet informerte Line Nærsnes fra Justis- og beredskapsdepartementet om bakgrunnen for nedsettelsen av utvalget og innholdet i mandatet. Utvalgsmedlemmene presenterte kort sin bakgrunn og erfaring. Utvalgsmedlem Ragnhild Helene Hennum holdt innlegg om erfaringer fra NOU-arbeid i justissektoren. Utvalget gikk deretter gjennom mandatet og diskuterte sin foreløpige forståelse av dette.

Utvalgsmøte 13. – 14. april

Voldtektsutvalget: Ståle Luther, Ole Henrik Augestad, Carolina Øverlien, Ragnhild Helene Hennum og Unni Sandøy

Voldtektsutvalget hadde møter i Oslo 13. og 14. april. Første punkt på dagsorden var møte med referansegruppa, som gav innspill til utvalgets arbeid. Følgende presentasjoner ble også holdt for utvalget:

Utvalget diskuterte et første utkast til disposisjon og planer for det videre utredningsarbeidet. Neste møte holdes i Tromsø, 8. – 9. mai.

Utvalgsmøte 8. – 9. mai

Fotograf: Erik Myking Lieungh

Voldtektsutvalget hadde møter i Tromsø 8. og 9. mai. På politihuset i Tromsø ble utvalget ønsket velkommen av politimester Astrid Nilsen. Utvalget fikk deretter informasjon om hvordan Tromsø politidistrikt jobber med å forebygge og etterforske voldtektssaker:

I tillegg ble følgende presentasjoner holdt for utvalget:

Utvalget besøkte også Sommarøy utenfor Tromsø. F.v. Ståle Luther, Ole Henrik Augestad, Carolina Øverlien og Unni Sandøy. Ragnhild Hennum var ikke til stede da bildet ble tatt.

Medlemmer av referansegruppa som ikke hadde anledning til å delta på utvalgsmøtet i april holdt også innlegg for utvalget.

Neste utvalgsmøte holdes i Trondheim 16. juni.

Utvalgsmøte 16. juni

Voldtektsutvalget hadde møte i Trondheim 16. juni. På møtet diskuterte utvalget innspillene som er kommet inn fra eksterne aktører. Innspillene er tilgjengelige på hjemmesiden under «Se innspill». Utvalget diskuterte videre tekstutkast til deler av utredningen.

Forskergruppen for traumatiske livshendelser og kvinnehelse ved NTNU presenterte tidligere og pågående forskning:

Psykologspesialist Svein Øverland presenterte behandlingsprogrammet PROTEUS: behandlingsprogram for personer med seksuell tiltrekning mot barn.

Neste utvalgsmøte holdes i Oslo 21. og 22. august.

Utvalgsmøte 21. og 22. august

Voldtektsutvalget hadde møter i Oslo 21. og 22. august. Møtene startet med at utvalget hadde sitt andre møte med referansegruppa hvor medlemmene av gruppa som var til stede ga sine innspill til utvalgets arbeid så langt. Mandag ettermiddag besøkte utvalget Oslo overgrepsmottak til samtale og diskusjon om mottakets rolle og utfordringer. Tirsdag ble følgende presentasjoner holdt for utvalget:

Neste utvalgsmøtet avholdes på Island 11. – 13. september. Utvalget skal delta på European Conference on Domestic Violence (ECDV).

Utvalgsmøte 11. – 13 september

Voldtektsutvalget og sekretariatet deltok på European Conference on Domestic Violence i Reykjavik, Island, 11. – 13. september. Mandag 11. september holdt utvalget et lukket møte der diskusjonsnotater om forebygging, helseoppfølging og straffeforfølgning av voldtektssaker ble diskutert.

F.v. Ståle Luther, Maria Egeland Thorsnes, Ole Henrik Augestad, Carolina Øverlien, Ragnhild Helene Hennum, Unni Sandøy og Hanne Lillemork

Neste utvalgsmøte avholdes i Oslo 16. – 17. oktober.

Utvalgsmøte 16. og 17. oktober

Voldtektsutvalget hadde møter i Oslo 16. og 17. oktober. Under møtene diskuterte utvalget status for arbeidet og gikk gjennom tekstutkast til utredningen. Mandag ble følgende presentasjoner holdt for utvalget:

Neste utvalgsmøte holdes i Oslo 13. – 15. november.