Miljøarbeidet i departementsfellesskapet avgrenses til arbeidsprosessene og den daglige driften av departementene. Miljø er viktig for departementene og regjeringen, og miljøvennlig drift av departementsfellesskapet er en naturlig følge av dette.

Statistikken som presenteres viser progresjonen mot miljømålene, samt prestasjon innenfor nøkkelområder som EMAS-forordningen krever alle godkjente virksomheter å holder oversikt over.

Avfall

Departementsfellesskapet har et todelt satsing på avfall. Primært skal avfallsmengdene minimeres, deretter skal mest mulig avfall kildesorteres og materialgjenvinnes.

 
Fig. 1: Totale avfallsmengder
 
Fig. 2: Sammenlagt kildesorteringsgrad

Innkjøp


Departementsfellesskapet har satt som mål å øke andelen miljømerkede innkjøp innenfor
produktkategoriene forbruksartikler og møbler til 30 prosent.

 
Fig. 3: Innkjøp av forbruksartikler
 
Fig. 4: Innkjøp av møbler

Anskaffelser

Alle rammeavtaler skal ha et uttrykt krav til miljø. I avtaler som har stor negativ miljøpåvirkning skal miljø inngå som et av tildelingskriteriene.

For departementsfellesskapet er det en prioritet å stille effektive og egnede miljøkrav i våre anskaffelser for å oppnå miljøgevinst og bidra til en samfunnstjenlig forvaltning av fellesskapets midler. I 2022 ble det vedtatt en felles anskaffelsesstrategi som skal sikre at departementsfellesskapet bidrar til å redusere miljøbelastning; forhindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping; sikrer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og universell utforming, samt like konkurransevilkår for næringslivet.

I 2022 har vi stilt krav og kriterier i flere risikoanskaffelser som for eksempel møbler, uniformer, blomster og flytte- og monteringstjenester. I tillegg var miljø også et tildelingskriterium i de nevnte anskaffelsene. Videre ble det blant annet stilt krav om miljøvennlig transport, miljømerkede produkter, bruk av kjemikalier, type emballasje og avfallshåndtering, i tillegg til lønns- og arbeidsvilkår og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter.

Flyreiser

Departementsfellesskapet skal innen 2025 redusere den totale andelen flyreiser for embetsverket.

Departementsfellesskapets leverandør av reisebyråtjenester har i overgangen fra 2018 til 2019 endret database, og har dermed gått over til en annen utregningsmetode for klimagassutslipp ved flyreiser enn tidligere. Ved bruk av den gamle metoden, ville èn stk flyreise ha inkludert tur-retur, og eventuelle mellomlandinger.

Tallene for flyreiser og klimagassutslipp fra 2019 og påfølgende år er nå utregnet ved bruk av en anerkjent metode utviklet av det britiske Departement of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA). DEFRA-metoden tar bedre høyde for det totale antallet flyvninger fremfor reiser, og vil på denne måten gi et mer presist tall for hvordan våre tjenestereiser belaster miljøet.

Ved bruk av DEFRA-metoden, vil antallet flyreiser representere det totale antallet flyvninger gjennomført. For eksempel, en tjenestereise fra Oslo, via Trondheim og til Tromsø, vil i klimaregnskapet regnes som to flyvninger, èn fra Oslo til Trondheim og en fra Trondheim til Tromsø. I regnskapssammenheng og ved bruk av den gamle utregningsmetoden ville dette tidligere ha utgjort en enkelt reise. På bakgrunn av endringen i rapporteringsmetoder i perioden fra 2018 til 2019, har vi dessverre ikke tallmateriale lengre tilbake enn 2019.

 
Fig. 5: Totalt antall flyreiser for embetsverket
 
Fig. 6: Utslipp av CO2 i tonn fra flyreiser

Øvrige indikatorer

EMAS forordningen krever at alle sertifiserte virksomheter skal, i tillegg til vesentlige miljøaspekter, overvåke utviklingen innenfor forbruk av vann, energi og vår påvirkning på biologisk mangfold. I tillegg følger departementsfellesskapet utviklingen på andre områder som kan ha en innvirkning på miljømålet knyttet til avfall.

 

 
Fig. 7: Vannforbruk angitt i kubikk
 
Fig. 8: Energiforbruk (strøm og fjernvarme) angitt i GWh
 
Bygningenes klimafotavtrykk (biologisk mangfold)
 
Fig. 9: Antall IKT enheter som ble levert til avhending
 
Fig. 10: Totalt innkjøpte mengder kopipapir i kg
 
Fig. 11: Samlet opplag av regjeringsdokumenter