Miljørapport

Grønne departementer

«Departementsfellesskapet  skal kontinuerlig forbedre miljøprestasjonen gjennom å redusere overforbruk, unngå unødvendig forurensning og benytte markedsmakten til å fremme innovasjon og klimavennlige løsninger.

 

Gjennom god miljøledelse av departementsdriften skal alle krav til ytre miljø hensyntas slik at departementsfellesskapet bidrar til et bærekraftig samfunn»

 

 

Bakgrunn

Departementfellesskapet begynte å arbeide målrettet med å forbedre miljøprestasjonen i driften i 2010. Høsten 2010 vedtok departementene og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, å etablere et felles miljøledelsessystem i henhold til kravene i EUs EMAS-forordning. Prosjektet ble kalt Grønne Departementer.

I ettertid har flere og flere departementer sluttet seg til prosjektet. Og på tampen av 2018 er alle departementene og DSS en del av prosjektet Grønne Departementer. Det vil si at hele departementsfellesskapet arbeider målrettet for å forbedre miljøprestasjonen, etter arbeidsmetoden miljøledelsessystemet legger opp til.

Miljøledelsessystemets overordnede oppgave er å forbedre miljøprestasjonen og begrense den negative miljøpåvirkningen som måtte komme fra departementsdriften.