EMAS er en frivillig ordning for miljøledelse. Miljøledelse i departementsfellesskapet er et samarbeid mellom departementene, SMK og DSS. Miljøledelsessystemets overordnede oppgave er å være departementsfellesskapets verktøy for å forbedre miljøprestasjonen og å begrense departementsdriftens negative miljøpåvirkning.

Miljøledelsessystemet er avgrenset til driften av departementsfellesskapet. Arbeidet fokuserer derfor på forbedring av miljøprestasjon i driftsrelaterte prosesser og oppgaver, mens departementsfellesskapets kjerneoppgaver holdes utenfor. Det er likevel viktig å være bevisst departmentsfellesskapets rolle i samfunnet, da dette kan ha innvirkning på miljøarbeidet. Både med tanke på å sette begrensninger, men også å gi muligheter.

Organisering og beslutningstagning

 

Miljøledelse er en av de administrative fellestjenestene som DSS er ansvarlig for og koordinerer på vegne av departementsfellesskapet.

EMAS-arbeidet følger den generelle styrings- og beslutningsmodellen for administrative fellestjenester i departementsfellesskapet som illustrert i figur under.

Modellen består av 3 nivåer.

  • Kommunal- og distriktsdepartementet som etatsstyrer
  • Strategisk forum – det sentrale samordningsorganet for styring og utvikling av administrative fellestjenester i departementsfellesskapet
  • Tjenesteforum – faglig medvirkning og diskusjon, oppfølging av de enkelte tjenestene

 

Styringsstruktur

 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er gjennom rollen som etatsstyrer for DSS tillagt en koordinerings- og samordningsfunksjon på vegne av departementsfellesskapet. Ansvaret innebærer også at KDD gis beslutningsmyndighet til å treffe beslutninger på vegne av fellesskapet, men samtidig er det et mål å etablere konsensus om felles prioriteringer.

Strategisk forum er KDDs viktigste rådgivningsorgan i styringen og utviklingen av fellestjenestene. Strategisk forums formål er å ivareta ansvar og medvirkning på et strategisk nivå.

Hensikten med tjenesteforum er å sikre god faglig medvirkning fra departementsfellesskapet i utviklingen av fellestjenestene. Den faglige diskusjonen og utvikling av tjenestene starter ofte i dette forumet. Tjenesteforum har ingen selvstendig beslutningsmyndighet, derfor går sakene som drøftes der enten direkte til KDD for beslutning eller løftes videre til strategisk forum.

I tillegg til foraene nevnt, koordinerer DSS det daglige miljøsamarbeidet med departementene gjennom et faglig miljønettverk. Nettverket ledes av miljøleder i DSS og hvert departement stiller med sine miljøkontakter. En del av det koordinerende ansvaret er at DSS bl.a. arrangerer interne revisjoner, driver miljørapportering og avholder ledelsens gjennomgang på vegne av departementsfellesskapet.

God tjenesteutvikling avhenger av nært samarbeid med kunden, og DSS utvikler stadig bedre og mer miljøvennlig tjenester på bakgrunn av dette samarbeidet med departementene og SMK.

Samarbeidet mellom DSS, SMK og departementene ligger sentralt i miljøledelsessystemet og det tette avhengighetsforholdet er et viktig premiss for kontinuerlig forbedring av vår felles miljøprestasjon. I tillegg er et godt samarbeid mellom departementsfellesskapets gårdeiere og leverandører en forutsetning for at vi når våre mål innenfor miljø.

Ledelsens gjennomgåelse

 

DSS fasiliterer og organiserer ledelsens gjennomgang i strategisk forum hvert år. Her vil departementsfellesskapets miljø-år gjennomgås på overordnet nivå. Miljøkontaktene i departementene og miljøleder i DSS vil årlig på eget initiativ orientere intern ledelse om departementsfellesskapets spesifikke miljøforhold.

 

Deltakere departementsfelleskapets EMAS-arbeid

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) Akersgata 64, Oslo
Har ansvaret for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner, velferd og integrering.

Barne- og familiedepartementet (BFD) Akersgata 59, Oslo
Har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Finansdepartementet (FIN) Akersgata 40, Oslo
Har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens Pensjonsfond

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Gullhaug Torg 4a, Oslo
Har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Kunnskapsdepartementet (KD) Kirkegata 18,Oslo
Har ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Har også ansvar for forskning og integrering.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Teatergata 9, Oslo
Har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester

Klima- og miljødepartementet (KLD) Kongens gate 18, Oslo
Ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Akersgata 59, Oslo
Har ansvaret for bostedspolitikk, plan- og bygningsloven, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valggjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning. Moderdepartement til DSS.

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) Grubbegata 1, Oslo
Har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) Teatergata 9, Oslo
Har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Kongens gate 8, Oslo
Har ansvaret for å utforme en framtidsrettet nærings- og sjømatspolitikk.

Olje- og Energidepartementet (OED) Akersgata 59, Oslo
Hovedoppgaven er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Samferdselsdepartementet (SD) Akersgata 59, Oslo
Har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomhet, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene.

Forsvarsdepartementet (FD) Glacisgata 1, Oslo
Har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhet- og forsvarspolitikk.

Utenriksdepartementet (UD) 7.juni-plassen 1, Oslo
Hovedoppgave er å arbeide for Norges interesse internasjonalt.

Statsministerens kontor (SMK) Glacisgata 1, Oslo
Har ansvaret for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) Akersgata 59, Grubbegata 14, Møllergata 17, Y-blokka, Teatergata 5 og Akersgata 64, Oslo
Leverer fellestjenester for departementene og Statsministerens Kontor, ved kjøp eller egen produksjon. Dette omfatter bl.a. sikkerhetstjenester, renholdstjenester, digitale tjenester og formidlingstjenester, samt miljøledelse.

Forpliktelser og krav

 

Alle relevante krav gjeldende ytre miljø som berører departementsfellesskapets drift vurderes kontinuerlig gjennom samsvarsevalueringer. Den fullstendige og detaljerte oversikten over alle krav departementsfellesskapet vurderer samsvar mot, gjennomgås årlig under eksterne revisjoner.

Med krav menes lovkrav, forskriftskrav, kontraktskrav, avtalekrav, forpliktelser og standardkrav, som departementsfellesskapet må ta til følge og vise samsvar til.

Under følger sentrale lov- og forskriftskrav, gjengitt på lov- og forskriftsnivå, som departementsfellesskapet vurderer samsvar med:

  • Forurensningsloven, kapittel 2, 5, 6
  • Produktkontrolloven, §§3-3a
  • Miljøinformasjonsloven, kapittel 2 og 3
  • Lov om offentlige anskaffelser
  • Avfallsforskriften, kapittel 7, 10, 11
  • Forskrift om offentlige anskaffelser, kapittel 7
  • Produktforskriften, kapittel 6