EMAS er en frivillig ordning for miljøledelse. Miljøledelse i departementsfellesskapet er et samarbeid mellom Departementene, Statsministerens kontor og DSS. Miljøledelsessystemets overordnede oppgave er å være departementsfellesskapets verktøy for å forbedre miljøprestasjonen og å begrense departementsfellesskapets negative miljøpåvirkning.

Miljøledelsessystemet er avgrenset til arbeidsprosessene i departementsfellesskapet. Arbeidet konsentrerer seg om forbedring av miljøprestasjon i driftsrelaterte prosesser, departementenes arbeidsprosesser og oppgaver. Dette omfatter departementenes virke med utarbeidelse av for eksempel lovforslag, mens innholdet i lovforslagene omfattes ikke av miljøledelsessystemet.

Miljøledelsessystemet revideres årlig av eksterne akkrediterte kontrollører.

Organisering og beslutningstagning

 

Miljøledelse er en administrativ fellestjeneste som DSS er ansvarlig for å koordinere på vegne av departementsfellesskapet.

EMAS-arbeidet følger den generelle styrings- og beslutningsmodellen for administrative fellestjenester i departementsfellesskapet som illustrert under.

Modellen består av 3 nivåer.

 • Kommunal- og distriktsdepartementet som etatsstyrer
 • Strategisk forum – det sentrale samordningsorganet for styring og utvikling av administrative fellestjenester i departementsfellesskapet
 • Tjenesteforum – faglig medvirkning og diskusjon, oppfølging av de enkelte tjenestene

 

Styringsstruktur

 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er gjennom rollen som etatsstyrer for DSS tillagt en koordinerings- og samordningsfunksjon på vegne av departementsfellesskapet. Ansvaret innebærer også at KDD gis beslutningsmyndighet til å treffe beslutninger på vegne av fellesskapet, samtidig er det et mål å etablere konsensus om felles prioriteringer.

Strategisk forum er KDDs viktigste rådgivningsorgan i styringen og utviklingen av fellestjenestene. Strategisk forums formål er å ivareta ansvar og medvirkning på et strategisk nivå.

Hensikten med tjenesteforum er å sikre god faglig medvirkning fra departementsfellesskapet i utviklingen av fellestjenestene. Den faglige diskusjonen og utvikling av tjenestene starter ofte i dette forumet. Tjenesteforum har ingen selvstendig beslutningsmyndighet, derfor går sakene som drøftes der enten direkte til KDD for beslutning eller løftes videre til strategisk forum.

I tillegg til foraene nevnt, leder DSS miljøsamarbeidet med departementene gjennom et faglig miljønettverk. Nettverket ledes av miljøleder i DSS og hvert departement stiller med sine miljøkontakter. En del av ansvaret er at DSS bl.a. arrangerer nettverksmøter, workshop, interne revisjoner, driver miljørapportering og avholder ledelsens gjennomgåelse på vegne av departementsfellesskapet.

God tjenesteutvikling avhenger av nært samarbeid med departementene og SMK. DSS utvikler stadig bedre og mer miljøvennlig tjenester på bakgrunn av dette samarbeidet.

Samarbeidet ligger sentralt i miljøledelsessystemet og det tette avhengighetsforholdet er et viktig premiss for kontinuerlig forbedring av vår felles miljøprestasjon. I tillegg er et godt samarbeid mellom departementsfellesskapets gårdeiere og leverandører en forutsetning for at vi når våre mål innenfor miljø.

Ledelsens gjennomgåelse

 

DSS fasiliterer og organiserer ledelsens gjennomgang i strategisk forum hvert år. Her vil departementsfellesskapets miljøarbeid gjennomgås på overordnet nivå.

 

Deltakere departementsfelleskapets EMAS-arbeid

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) Akersgata 64, Oslo
Har ansvaret for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.

Barne- og familiedepartementet (BFD) Akersgata 59, Oslo
Har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Finansdepartementet (FIN) Akersgata 40, Oslo
Har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken i Norge, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, stabilitet i finansmarkedene og forvaltningen av Statens Pensjonsfond.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Gullhaug Torg 4a, Oslo
Har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Kunnskapsdepartementet (KD) Kirkegata 18, Oslo
Har ansvaret for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Teatergata 9, Oslo
Har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester

Klima- og miljødepartementet (KLD) Kongens gate 18, Oslo
Ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Akersgata 59, Oslo
Har ansvaret for bostedspolitikk, plan- og bygningsloven, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valggjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning. Moderdepartement til DSS.

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) Grubbegata 1, Oslo
Har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) Teatergata 9, Oslo
Har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Kongens gate 8, Oslo
Har ansvaret for å utforme en framtidsrettet nærings- og havpolitikk.

Olje- og Energidepartementet (OED) Akersgata 59, Oslo
Hovedoppgaven er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Samferdselsdepartementet (SD) Akersgata 59, Oslo
Har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Forsvarsdepartementet (FD) Glacisgata 1, Oslo
Har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhet- og forsvarspolitikk.

Utenriksdepartementet (UD) 7.juni-plassen 1, Oslo
Hovedoppgave er å arbeide for Norges interesse internasjonalt.

Statsministerens kontor (SMK) Glacisgata 1, Oslo
Har ansvaret for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) Akersgata 59, Akersgata 64, Grubbegata 14, Teatergata 5, Kongens gate 18-20 og Victoria Terrasse, Oslo
Leverer fellestjenester for departementene og Statsministerens Kontor, ved kjøp eller egen produksjon. Dette omfatter bl.a. sikkerhetstjenester, renholdstjenester, digitale tjenester og formidlingstjenester, samt miljøledelse.

Forpliktelser og krav

 

Alle relevante krav gjeldende ytre miljø som berører departementsfellesskapets drift vurderes kontinuerlig gjennom samsvarsevalueringer. Den fullstendige og detaljerte oversikten over alle krav departementsfellesskapet vurderer samsvar mot, gjennomgås årlig under eksterne revisjoner.

Med krav menes lovkrav, forskriftskrav, kontraktskrav, avtalekrav, forpliktelser og standardkrav, som departementsfellesskapet må ta til følge og vise samsvar til.

Under følger sentrale lov- og forskriftskrav, gjengitt på lov- og forskriftsnivå, som departementsfellesskapet vurderer samsvar med:

 • Forurensningsloven, kapittel 2, 5, 6
 • Produktkontrolloven, §§3-3a
 • Miljøinformasjonsloven, kapittel 2 og 3
 • Lov om offentlige anskaffelser, §5
 • Klimaloven, §2
 • Avfallsforskriften, kapittel 7, 10, 11
 • Forskrift om offentlige anskaffelser, kapittel 7
 • Produktforskriften, kapittel 6