Årets konferanse omhandler hvordan sektoren skal tilpasse seg og aktivt bidra til samfunnsutviklingen. Vi vil utforske veien fremover for forskning og høyere utdanning i et 10-års perspektiv. Konferansen vil bestå av tre sesjoner.

09:30 – 10:00             Registrering

10:00 – 11:45             Sesjon 1: Statsrådens dialog med instituttsektoren, universitets- og høyskolesektoren

Statsråden vil innlede om viktige politiske prosesser fremover, etterfulgt av panelsamtale med sentrale aktører i kunnskapssektoren og spørsmål fra salen.

10:00 – 10:40  Innledning/foredrag ved statsråd Sandra Borch

10:40 – 11:45  Panelsamtale med statsråd Sandra Borch, Anne Lycke (FFA), Sunniva Whittaker (UHR), Oline Sæther (NSO) og Guro. E. Lind (Forskerforbundet), og spørsmål/kommentarer fra salen.

11:45 – 12:45             Lunsj

12:45 – 12:55             Kunstnerisk innslag – Norges Musikkhøgskole studenter

12:55 – 14:40             Sesjon 2: Ti år fremover – Kunnskapssektorens rolle

I denne sesjonen vil det bli innlegg om hvordan forskning og høyere utdanning skal forholde seg til samfunnsutviklingen i et 10-års perspektiv og hvordan sektoren skal møte utfordringene den står overfor. Innleggene vil bli gitt av representanter for henholdsvis norsk næringsliv, instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren. Hvert av innleggene vil bli kommentert av viktige samfunnsaktører.

12:55 – 13:15  Innledning ved Idar Kreutzer (NHO)

13:15 – 13:30  Kommentarer fra Mari Sundli Tveit (NFR), Sveinung Skule (HK-dir) og Eva Camerer (IN)

13:30 – 13:50  Innledning ved Camilla Stoltenberg (NORCE)

13:50 – 14:05  Kommentar fra Anne-Kari Bratten (Spekter) og spørsmål fra salen

14:05 – 14:25  Innledning ved Dag Rune Olsen (UiT)

14:25 – 14:40  Kommentar fra Gunn Marit Helgesen (KS) og spørsmål fra salen

14:40 – 15:10             Pause

15:10 – 16:40             Sesjon 3: Sosial utjevning i akademia

Denne sesjonen vil belyse situasjonen og drøfte tiltak med hensyn til sosial utjevning i akademia. Sentrale problemstillinger vil blant annet være likestilling, etnisitet/innvandringsbakgrunn og rekruttering fra alle samfunnsklasser, både til studier og til posisjoner i akademia.

15:10 – 15:30  Innlegg ved Ragnhild Hennum (Kif-komiteen)

15:30 – 15:50  Innlegg ved Christen Krogh (OsloMet)

15:50-16:00    Spørsmål fra salen til Hennum og Krogh

16:00 – 16:40  Panelsamtale om sosial utjevning i akademia ledet av Hilde Gunn Slottemo (Nord). Paneldeltakere er Liv Inger Somby (Samisk høgskole), Arne K. Hestnes (NTNU), Feroz M. Shah (Akademiet for yngre forskere) og Marianne Nordli Hansen (UiO).

16:40 – 16:55             Avslutning ved politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet

—————-

18:30                          Aperitiff

19:00                          Middag