Vår arbeidshverdag

Vår arbeidshverdag

I departementene kan det være stor variasjon i arbeidshverdagen, alt ettersom hvilket fagområde du jobber innenfor, hvilke saker du har fått tildelt, din rolle i departementet og andre forutsetninger.

Likevel er det noen fellestrekk som går igjen når man spør en ansatt i departementsfellesskapet om hva som kjennetegner en vanlig arbeidsdag:

  • Gi faglige funderte råd til politisk ledelse
  • Gjøre analytiske faglige vurderinger og bruke din faglige kompetanse i arbeidet
  • God blanding av langsiktige arbeidsoppgaver og dagsaktuelle saker med korte tidsfrister
  • Skriftlig arbeid og utforming av gode beslutningsgrunnlag
  • Være en del av faglige diskusjoner – blant kollegaer, i møter, i samarbeid, med politisk ledelse m.m.
  • Blanding av samarbeid (jobbe i team, prosjekt, samhandle om diverse saker m.m.) og selvstendig arbeid

I departementene får du tidlig ansvar. Det gis tillit til medarbeidere med tanke på arbeidsmetoder og oppfølging av saker.

Bærekraftsmålene

I departementene jobber vi for å nå FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Under kan du lese mer om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.