Oversikt spørsmål

Under de ti temaene Klimautvalget har presentert, er det stilt spørsmål som vi nå inviterer publikum til å svare på. Under finner du eller din organisasjon oversikt over alle de spørsmålene vi håper dere vil svare på. Du kan velge å svare på spørsmålene under alle temaene, eller svare på et valgfritt utvalg.

Det er nødvendig å sende inn ett svar for hvert tema i listen under. Utvalget vil likevel lese alle svar fra hver enkelt bidragsyter samlet. Fristen for innspill er 30. september 2022. Alle innsendte bidrag vil publiseres på klimautvalget2050.no.

Innspillene vil vi ta med oss videre i vårt arbeid frem mot den endelige rapporten som skal legges frem innen 1. november 2023.

1. AMBISJON

De aller fleste utslippene av klimagasser må fjernes for godt innen 2050


2. OMSTILLING

Klimapolitikken må fremme helhetlig omstilling, ikke begrenses til enkelttiltak


3. FOTAVTRYKK

Utslippene i Norge må ned, men norsk politikk må også redusere det norske globale klimafotavtrykket og bidra til at verden blir et lavutslippssamfunn


4. NATUR

Klimakrisen løses ikke hvis ikke også naturkrisen blir løst. Ytterligere nedbygging av natur og arealer må begrenses


5. RETTFERDIGHET

Rettferdig omstilling forutsetter grønn omfordeling


6. ENERGI

Norge må gå gjennom en energiomstilling med mer effektiv bruk av all energi, økt bruk og produksjon av fornybar kraft og bærekraftig bruk av bioenergi


7. TEKNOLOGI

For å komme til lavutslippssamfunnet trengs fortsatt teknologiutvikling og bedre spredning av teknologi som allerede finnes


8. EUROPA

Norge bidrar best til klimamålene gjennom tett og forpliktende samarbeid med EU


9. ØKONOMISK VEKST

Økonomisk aktivitet basert på fossile energikilder eller overbruk av andre naturressurser er ikke bærekraftig

10. BESLUTNINGSSYSTEM

Beslutningssystemene i dag legger ikke til rette for den omstillingen vi skal gjennom


ANNET

Er det overordnede temaer eller problemstillinger som ikke er dekket av våre foreløpige vurderinger?

TAKK FOR INNSPILL!