Klimautvalgets rapport 2050

Klimautvalgets delrapport

Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.
Utvalget ba om innspill på 10 utvalgte tema.
Se innspillene her.