Inntektssystemutvalgets utredning: NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene

Utvalget har vurdert de ulike elementene i dagens inntektssystem, og kommet med forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene.

Utvalget ble 15. januar 2021 gitt et tilleggsmandat. Dette kan leses sammen med resten av mandatet her.

Inntektssystemutvalgets arbeid er avsluttet og utvalget leverte sin utredning 29. august 2022.

Pressemeldinger