Gi innspill

På denne siden kan du sende inn innspill til husleielovutvalget. Alle innspill som sendes til utvalget, kan bli publisert på utvalgets nettsider. Av personvernhensyn oppfordrer vi derfor alle som ønsker å gi innspill til å være varsomme med å oppgi personopplysninger som kan bidra til å identifisere enkeltpersoner.

Utvalget skal levere sitt arbeid i to delleveranser.

Første delleveranse skal leveres i form av en rapport senest 31. januar 2024. I den første delleveransen skal utvalget vurdere om og eventuelt hvordan det bør gjøres endringer i reglene om kontraktslengde og oppsigelsesvern for å styrke leietakeres rettigheter og sikre grunnleggende botrygghet, herunder om reglene for tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter bør endres. Delleveransen kan omfatte flere temaer. Utvalget skal deretter levere en endelig rapport innen 15. oktober 2024, og denne skal handle om resten av mandatet.

For at utvalget skal få størst mulig nytte av innspillene, bør innspill om kontraktslengde og oppsigelsesreglene sendes innen utgangen av oktober 2023. Innspill til den endelige rapporten bør sendes innen utgangen av april 2024

Innspillene bør ikke overstige to A4-sider.

Vi vil gå gjennom alle innspillene og ta dem til orientering, men utvalget og sekretariatet vil ikke ha kapasitet til å besvare hver enkelt henvendelse.

Utvalget takker for alle innspill.