I behandlingen av Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende ga næringskomiteen følgende enstemmige innstilling (Innst. 453 S (2016–2017)):

Komiteen ønsker at det fremmes en helseindustrimelding som adresserer følgende punkter som et minimum:

  • Utnytte Norges fortrinn og ha som mål at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025.
  • Et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik at hjemmemarkedet styrkes.
  • Bedre tilrettelegging for kliniske studier og bruk av helseregistre.
  • Sørge for at forskningen når pasientene gjennom sterkere kultur og bedre insentiver for kommersialisering.
  • Styrke tilgangen til risikokapital.»

På bakgrunn av dette fattet Stortinget enstemmig vedtak (anmodningsvedtak 951) om å be regjeringen om å fremme en stortingsmelding om helseindustrien. Meldingen vil benytter det noe videre begrepet helsenæring. Å definere helsenæringen mer presist vil være en del av meldingsarbeidet.