I årene framover er det ventet at utgiftene til helse- og omsorgstjenester vil øke. Bakgrunnen knyttes særlig til at befolkningen eldes og at befolkningen trolig vil etterspørre mer av eller høyere kvalitet på tjenestene. Disse utviklingstrekkene kan utfordre bærekraften i vår velferdsmodell, noe som blant annet ble belyst i Perspektivmeldingen 2017. En innovativ og lønnsom helsenæring kan bidra til at vi når helsepolitiske mål på en mer effektiv måte, eksempelvis gjennom å utnytte mulighetene den teknologiske og medisinske utviklingen gir.

I arbeidet med stortingsmeldingen har vi sett på temaene som næringskomiteen trakk fram, men også andre utviklingstrekk har blitt belyst.

Stortingsmeldingen skrives i samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Arbeidet med meldingen ledes av NFD.

Helsenæringsmeldingen lanseres fredag 5. april på Rikshospitalet i Oslo.
Arrangementet er åpen for presse, bransjeaktører og andre interesserte, og streames på regjeringens nettsider.

Mer informasjon finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon-lansering-av-regjeringens-helsenaringsmelding/id2639251/