Vi viser til at det regjeringsoppnevnte utvalget for å vurdere endringer i ordningen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har bedt om innspill til deres arbeid.

Norsk musikkråd organiserer det frivillige musikklivet, med et stort antall kor, korps og orkestre og organisert musikkaktivitet over hele landet. Å delta i kultur og musikk gir livet et rikere innhold, muligheter for å delta sammen med andre og skape gode, felles opplevelser. De siste ti-femten årene har forskning avdekket betydelig effekter på livskvalitet, helse og læringsevne av deltakelse i musikk.

En stor andel av befolkningen oppgir at de deltar eller har deltatt i musikkaktivitet. Det gir livsglede for mange, men også samfunnsmessige gevinster ved bedre folkehelse. Det å delta gir også gevinster for den enkelte i form av sosiale nettverk, og bryter med ensomhet mange opplever.

Vi er kjent med at mange funksjonshemmede har behov for assistanse for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Fra vår side betrakter vi det som selvsagt at funksjonshemmede skal ha samme rett og muligheter til å delta på konserter og øvelser som andre. Vi forstår også at Norge her er forpliktet av FNs konvensjon for likestilling av funksjonshemmede (CRPD-konvensjonen).

Norsk musikkråd har sluttet seg til Fritidserklæringen, som bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon om rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Målet for Fritidserklæringen er at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.

Det vil ha særlig betydning at barn og unge får muligheter for å delta i musikklivet. Det å utøve musikk handler også om ferdigheter. De ferdigheter som tilegnes tidlig i livet kan vare livet ut, og gi opplevelser av stor verdi for den enkelte innenfor musikk. Vi ønsker derfor at utvalget legger særlig vekt på at barn og unge får den assistansen som trengs for å kunne delta i musikklivet, oppleve musikk og få ferdigheter som gir mestring og livskvalitet.

Vi er kjent med at det er et beskjedent antall som nå får innvilget BPA av kommunene, mens det i realiteten er mange som kunne deltatt mer hvis de hadde fått mulighet til assistanse. Mange kommuner opplyser ikke at BPA er en mulighet i kommunikasjon til innbyggerne, og det er fortsatt kommuner som ikke tilbyr BPA – på tross av brev og rundskriv om kommunenes forpliktelser fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er også kjent med at det er krevende å få vedtak om BPA for funksjonshemmede foreldre og for funksjonshemmede barn. Det gjør det vanskeligere for mange barn og unge å delta på brede samfunnsarenaer som musikklivet.

Vi ønsker derfor at utvalget:

– Legger vekt på at flere får mulighet til BPA
– At alle får samme mulighet til BPA, uavhengig av bostedskommune
– At det legges særlig vekt på at barn og unge får assistanse som gjør det mulig for dem å delta i fritidsaktiviteter som musikk