Handikappede barns foreldreforening (HBF)
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
Løvemammaene
Norges Handikapforbunds ungdom (NHFU)
Unge funksjonshemmede
Foreningen JAG

JAG Assistanse
Aberia
Humana BPA
Team Olivia
Standard Norge

Norges institusjon for menneskerettigheter
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Barneombudet

Arbeidstilsynet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Finansdepartementet
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Vestland
Oslo kommune
Ringsaker kommune

Geir Lippestad
Drude Berentsen
Tor Idar Aune, Norges Skytterforbund
Trond Dag Haagensen, Sunnaas Sykehus
Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet
Jan Andersen, Høgskolen i Innlandet
Ole Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet
Kjetil Knarlag, Universell
Terje Ogden, Nasjonalt uvtiklingssenter for barn og unge (NUBU)
Sølvi Marie Risøy, Høgskulen på Vestlandet
Tord Skogedal Linden, Norwegian research centre (NORCE)
Egil Kjærstad, Norwegian research centre (NORCE)
Rune Ervik, Norwegian research centre (NORCE)
NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming)
RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene)
KS
NHO
Virke
Fagforbundet

Det er gjennomført to ekspertgruppemøter; ett med ungdom i alderen 13-15 år og ett med unge voksne i alderen 18-20 år. I tillegg har flere personer med BPA og/eller familiemedlemmene deres deltatt på utvalgets møter for å belyse ulike sider ved ordningen.