Innspill til utvalg nedsatt av regjeringen for å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse 

Vi viser til at det regjeringsoppnevnte utvalget for å vurdere endringer i ordningen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har bedt om innspill til deres arbeid.  

Norsk friluftsliv er en fellesorganisasjon for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Vi skal skape friluftsglede for flere og oftere. Verdien av friluftsliv og fysisk aktivitet for den enkelte er både knyttet til naturopplevelser og helsegevinster. Folkehelseeffekten av fysisk aktivitet, og det å delta i friluftslivet er betydelig.  

Friluftsliv er en ypperlig arena for personer med funksjonsnedsettelse. Friluftslivet er i liten grad konkurransepreget, krever i mange tilfeller lite spesialisert utstyr eller lang erfaring for å delta. Norsk Friluftsliv ser på det som en utfordring at mennesker med funksjons-nedsettelse i mindre grad deltar i friluftsaktiviteter sammenlignet med resten av befolkningen. Vi ønsker derfor mer tilrettelegging særlig for friluftsliv nær der folk bor, og det er her våre medlemsorganisasjoner i stor grad tilbyr kurs og aktiviteter for å gi ferdigheter og mestring i friluftsliv.  

Vi er kjent med at mange med funksjonsnedsettelse har behov for assistanse for å delta i friluftslivsaktiviteter – både for å komme seg dit og for å delta i selve aktiviteten. Friluftslivsorganisasjonene gir tilbakemelding om et udekket behov for assistanse som et hinder for at personer med funksjonsnedsettelse kan delta i organiserte aktiviteter. Vi har også et tydelig inntrykk av at manglende assistanse også hindrer mange i å delta i egenorganisert friluftslivsaktivitet. En rettighet funksjonshemmede har etter FNs konvensjon for likestilling av funksjonshemmede (CRPD-konvensjonen). Formålet med konvensjonen er at alle skal kunne delta på lik måte i samfunnet, og kan bli inkludert på viktige fellesarenaer.  

Det er et betydelig antall som har behov for assistanse for å kunne delta i friluftslivet. Likevel er det bare et fåtall som i dag får denne type assistanse, Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  

Særlig for barn og unge er det problematisk at de ikke får den assistansen de trenger for å kunne delta på inkluderende fellesarenaer og i friluftslivsaktiviteter. Vaner som etableres tidlig kan vare livet ut, og gi grunnlag for gode opplevelser med viktige helsegevinster.  

Vi forventer at utvalget gjennom sitt arbeid:
– Gjør det mulig for flere å få den assistansen de trenger
– Sikrer likebehandling i tilgangen på BPA, uavhengig av bostedskommune
– Legger vekt på de verdiene den enkelte vil få ved å bli inkludert og delta på viktige fellesarenaer, og ved gode opplevelser og være fysisk aktiv – også innenfor friluftslivet