Norges Handikapforbunds Ungdom er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. Vi arbeider for full likestilling på alle samfunnsarenaer. BPA skal fungere som et likestillingsverktøy og gi funksjonshemmede muligheten til å leve likestilte liv. Full likestilling betyr at du skal kunne bruke dine egne ressurser til å delta som student, i organisasjonslivet, i politikken, i arbeidslivet og i alle andre deler av samfunnet.

BPA gir flere mennesker muligheten til følge sine drømmer. Til å ta en utdanning, og for å komme i jobb. 100 000 funksjonshemmede står i dag utenfor arbeidslivet. Det er vanskelig å dra på jobb hvis du er avhengig av hjemmesykepleien for å komme opp om morgenen. Funksjonshemmede er også underrepresentert på flere andre samfunnsarenaer. Vi vet at funksjonshemmedes menneskerettigheter ikke blir ivaretatt godt nok i dag. Gode BPA-ordninger kan bidra til å endre samfunnet i en positiv og bærekraftig retning. Til at alle kan delta.

Dagens BPA-ordning er ikke et verktøy som sikrer full likestilling. Retten til BPA er forankret i en utydelig og svak lovbestemmelse. Lovverket forteller ikke hva BPA er eller hvordan ordningen skal fungere. Norske kommuner har altfor stor frihet til å drive en praksis med diskriminering av mennesker med et assistansebehov. FNs konvensjon om funksjonshemmedes menneskerettigheter er tydelig på at vi alle skal ha rett til et selvstendig liv og til å delta aktivt på alle samfunnsarenaer. Norge har forpliktet seg til å følge denne konvensjonen gjennom ratifisering av konvensjonen.

Fremtidens BPA-ordning må bli et reelt verktøy for full likestilling. Retten til BPA må forsterkes og ordningen trenger store forbedringer.

NHFU ber om følgende i fremtidens utformingen av BPA:

Fremtidens BPA-ordning må sikre at barn og ungdom vokser opp med den assistansen de trenger. Hver gang en ungdom nektes nok assistanse er dette diskriminering. Det å være avhengig av foreldrene sine for å gå på do, dusje, dra i bursdag eller å være aktiv på fritiden er vanskelig og unge mennesker blir satt i en svært sårbar posisjon.

Barn og ungdom må garanteres nok assistanse til å sikre sin selvstendighet og sin naturlige utvikling som menneske. Slik at hver enkelt lærer seg å ta ansvar for sitt eget liv.

BPA må dekke langt mer enn bare grunnleggende behov i hjemmet og i hjemkommunen. Retten til aktiv samfunnsdeltagelse og til å leve selvstendig kan ikke prioriteres bort. Ved tildelingen av BPA må det legges vekt på hva hver enkelt trenger for å oppnå full likestilling, god livskvalitet og for å få oppfylt menneskerettene. Livet skal ikke bare leves i kalkulerte timer og minutter. Ingen skal tvinges til å leve på et absolutt minimum av vedtakstimer

Tildelingen av BPA må forvaltes av mennesker med den rette kompetansen og selve vurderingen må gjøres på en måte som ivaretar respekt for privatlivet og integriteten til alle som har et assistansebehov. Hjemmebesøk fra kommunen bør opphøre.

NHFU ber om en slutt på at unge mennesker må velge mellom en aktiv fritid eller grunnleggende behov. Barn og unge skal ha muligheter til å vokse opp til å bli selvstendige samfunnsborgere. Da er nok assistanse avgjørende.

NHFU ber om at BPA-vedtaket fredes når du flytter til en ny kommune.

Norske innbyggere må kunne ta med assistenter hvor som helst i landet uten å måtte søke om tillatelse fra kommunen. Slik det er i dag er det vanskelig å starte på et studie i en annen del av Norge når du ikke vet hvor mye assistanse du får. Det er vanskelig å drive med fritidsaktiviteter hvis du ikke kan ta med assistent til nabokommunen.