Forslag:

BPA skal være det rettighetsfestede frigjøringsverktøyet og frihetsverktøyet for mennesker som har et praktisk assistansebehov i hverdagen grunnet funksjonsnedsettelse. Man skal, slik som i dag, ha muligheten til å bruke andre til å lede sammen med seg, eller i sitt sted. Det bør ikke være begrensninger i alder, men BPA skal ikke være det primære verktøyet for mennesker som har assistansebehov forårsaket av vanlig aldring. Assistansebehovet bør også ha en viss varighet. For eksempel 2 år.

Utmålingen av assistansetimene må hensynta at assistansen skal benyttes til å være et helhetlig verktøy for i størst mulig grad å kunne oppnå likestilling med ikke-funksjonshemmede. Det betyr at assistansen skal være der for at personen med assistansebehovet i størst mulig grad skal få kompensert funksjonshinder forårsaket av BÅDE kroppslig funksjonstap og samfunnskapte barrierer. Assistansen skal være der for at personen med assistansebehovet skal kunne delta i samfunnet og kunne et fellesskap med andre. At likestillingsverktøyet skal brukes til å kunne fylle roller som elev, student, yrkesutøver, foreldre, ektefelle, partner, familiemedlem, nabo, venn, samfunnsaktør, foreningsmedlem, politiker osv.  Assistansen skal kunne benyttes til å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Videre til å fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, samt å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

BPA-verktøyet skal også kunne benyttes av personer som av helsevesenet vurderes som i behov av faglærte personer til å yte tjenester dersom personen med assistansebehovet selv ønsker å motta assistanse fra ufaglærte BPA-assistenter.

I utmålingen av assistansetimer må det også utmåles timer til opplæring av assistenter og timer til ledelse dersom personen ikke leder selv. Det må også utmåles timer til personalmøter. Dessuten må det være midler til utgiftsdekning til ekstrautgifter man påføres som følge av å ha assistenter med seg i hverdagen.