I etterkant av innspillskonferansen til BPA-utvalget har Foreningen JAG forsøkt å systematisere noen av innspillene. Vi har brukt nettverket vårt for å komme frem til en slags prioritering av hva vi ønsker at utvalget skal legge vekt på i arbeidet utover våren.

Nedenfor følger vår liste. De 4 første punktene er satt opp i prioritert rekkefølge. De neste punktene er i noe mer tilfeldig rekkefølge, men like viktige av den grunn.
For å være helt tydelig: Det første punktet er fra vår side et ufravikelig krav for at vi skal kunne slutte oss til utvalgets konklusjon når denne måtte foreligge.

1. Enkeltvedtaket må være i tråd med BPA sin intensjon som likestillingsverktøy og menneskerettighetene

 • Alle som trenger BPA skal omfattes av samme regelverk
 • De som trenger bistand til å lede ordningen skal få BPA på lik linje med alle andre.
 • Personer med kognitiv funksjonsnedsettelse eller som trenger språktolking/alternativ kommunikasjon skal kunne få BPA på lik linje med andre funksjonshemmede
 • Personer som bor i samlokaliserte boliger, skal ha samme rett til BPA som andre
 • Rett til BPA bortfaller ikke ved kap. 9 vedtak
 • Krav om fagkompetanse er ikke til hinder for å innvilge BPA
 • Utvide muligheten til BPA på natt og ved 2:1-behov
 • Norsk Standard skal legges til grunn.

2. Kommunen skal ikke kunne sette begrensninger for hvor arbeidsleder skal kunne oppholde seg så lenge AML følges for assistentene.

 • I BPA-løsningen må arbeidsleder innenfor lovverket til enhver tid kunne bestemme hvem som skal jobbe, når det skal jobbes, hvor det skal jobbes, hvordan det skal jobbes.
 • Timetallet må – av arbeidsleder – kunne brukes fleksibelt innenfor døgnet/uka/måneden/året.
 • Vedtakseier/dennes verge/foresatte må kunne bestemme/endre hvem som til enhver tid skal være arbeidsleder.
 • Kommunene må høre på instanser rundt personen som ønsker BPA, både ved å tilby BPA og hvor mange timer personen skal få vedtak om.

3. Det bør vurderes nasjonale tjenestekonsesjoner for BPA for å gi frihet til arbeidsleder å kunne velge den leverandøren som passer best.

 • Fritt brukervalg, ikke begrensninger på antall leverandører i kommunene
 • Beholde samme leverandør ved eventuell flytting til annen kommune eller lignende
 • Leverandør/kommune kan ikke utpekes til å være arbeidsleder.

4. Fastlege eller spesialisthelsetjenesten bør i samarbeid med arbeidsleder ha ansvar for å gjøre en vurdering på hvilke helsetjenester som er forsvarlig å legge inn i BPA (skal ikke vurderes av saksbehandler i kommunen). Assistentene som skal utføre disse tjenestene må ha fått opplæring utarbeidet av fastlege eller spesialisthelsetjenesten i samarbeid med arbeidsleder.

 • Helsetjenester som personen er avhengig av i hverdagen må kunne legges inn i BPA-ordningen så lenge personen/forelder/verge ønsker det.
 • Regelmessige helsehjelp må kunne utføres av assistenter etter opplæring (eksempel, respiratoriske prosedyre, IV-ernæring, sondemat osv.)
 • Det samme gjelder for BPA ved kap. 9 vedtak

5. Det må bli lettere å kunne kombinere BPA og andre tjenester (som for eks. avlastning) for de som har behov for eller ønsker dette

 • BPA må kunne fungere som reel avlastning for foresatte.

6. Det må bli lettere å kunne ha med seg BPA-assistenter under behandling på sykehus, ved opphold på rehabiliteringsinstitusjon eller lignende.

7. Fremdeles mulighet for beordring og arbeid i en pandemi og lignende situasjoner

8. Ingen øvre eller nedre grense på timeantall for å kvalifisere for BPA

 • Klarere føringer (enn i Helse og omsorgstjenesteloven) for vurdering av BPA under 25 timer pr uke

9. Ingen øvre eller nedre aldersgrense for å kvalifisere til BPA

 • Barn har rett til BPA på egne premisser
 • Foreldresomsorgsplikt skal ikke brukes om argument for at barn og ungdom skal hindres likestilling og deltagelse
 • Heve øvre aldersgrense til 72 – 75 år?

10. Foresatte må kunne få velge om de ønsker BPA inn i barnehage, skole

 • BPA må bli en del av barnehage og skolehverdagen så at barna har mulighet til læring, mestring og sosialisering.
 • BPA må kunne benyttes på SFO/AKS istedenfor utvidet tilbud om SFO/ AKS

11. Personer i videregående skole, universitets- eller høyskoleutdanningsforløp skal ha krav på BPA i denne forbindelse. Enkeltvedtak skal foreligge ved søknadsfrist for opptak til utdanning.

12. Det må stilles høye krav til kvalitet på arbeidslederopplæring (enten det er kommunen selv eller privat leverandør som står for opplæringen). Gode ordninger trenger gode ledere. (Nødvendig økonomi)

13. Det må finnes økonomiske ressurser til å gjennomføre nødvendige personalmøter.

14. Det må finnes økonomiske ressurser til å gjennomføre nødvendige opplæring av ansatte.

15. Det må finnes økonomiske ressurser til å kompensere assistenter for utlegg de har for å utføre sin jobb.

16. Det må finnes økonomiske ressurser til å være arbeidsleder dersom vedtakseier ikke er arbeidsleder.

17. Egenandel på praktisk bistand må tas bort.

18. BPA må anerkjennes som et viktig yrke så det blir attraktivt for assistenter å søke seg inn i, og ønske om å fortsette jobben. Må bli bedre lønninger og bedre vilkår noe som gagner alle parter.

19. Hvis BPA skal fortsette å være kommunestyrt må kommunene levere samme vilkår som de private BPA-leverandørene.

 • Det må settes av midler til driftskonto.
 • Kommunegrensen kan ikke være i veien for aktiviteter, reiser og ferier.
 • Personen som mottar BPA gjennom kommunen, må på lik linje som hos private leverandører, få ta del i ansettelse av assistenter og velge hvem de ønsker skal være i ens hjem.

Kongsberg 07.01.2021