Gjennomførte utvalgsmøter m.m. i 2023

13. mars – Fjortende møte

Målet for møtet var å komme til enighet om strategier for framtidas skole, og om øvrige vurderinger og tiltak i NOU-en.

30. og 31. januar– Trettende møte

Målet med møtet var å diskutere og bli enige om retning for utvalget og tiltak som utvalget skal foreslå.

Ingrid Gaarder Harsheim fra Oslo Ecnomomics presenterte kartleggingen som er gjennomført for utvalget av støtteapparatets veiledning av foreldre om døve barns språkutvikling og tilgang til tegnspråk.

 

Gjennomførte utvalgsmøter m.m. i 2022

12. desember – Tolvte møte

Møtet ble holdt hos OsloMet – storbyuniversitet.

Mål for møtet:

 • Få presentert nye tanker om sivilsamfunnets rolle i å verne og fremme tegnspråk, døvekultur og audisme og helse
 • Diskutere og bli enige om retningen på innsats innen helse, språklov, høyere utdanning og tegnspråktolking.

31. oktober – Ellevte møte

Utvalgets ellevte møte ble holdt hos Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Formålet med møtet var å bli kjent med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve som tegnspråkarena, og at utvalget skulle diskutere  retningen på innsats innen barnehage- og skolepolitikken, tospråklighet i skolen, kompetanse i skolen og tegnspråklige tilbud i Statped.

Rektor Ann Kristin Malmquist og avdelingslederne Agnes Stueflaten og Morten J. Lundahl holdt presentasjonen «Ål folkehøyskole og kurssenter for døve – en unik arena for tegnspråk, døvekultur og mangfold».

 

28. september – Besøk hos Lillestrøm kommune

Utvalgsmedlemmene Hilde Haualand, Hilde Sollid, Camilla Høiberg og Torill Ringsø besøkte sammen med sekretariatet Lillestrøm kommune. Bakgrunnen for møtet er at Lillestrøm kommune planlegger å samle sitt tilbud for tegnspråklige og hørselshemmede elever ved en barnehage, en barneskole og en ungdomsskole som skal ligge like ved hverandre i Lillestrøm sentrum.

Lillestrøm kommune stilte med en rekke ansatte i møtet, medregnet kommunalsjefene for skole og barnehage; personer fra ledelsene ved barnehagen; avdelingsleder, seksjonsleder og rådgivere fra pedagogisk-psykologisk avdeling i kommunen.

I møtet presenterte kommunen bakgrunnen for sine beslutninger om ny organisering av kommunens tilbud, og framtidig og nåværende tegnspråktilbud i barnehage og grunnskole.

19. september – Tiende møte

Utvalgets tiende møte var todelt. I første del av møtet var målet å bli kjent med aktører på mediefeltet og deres ansvar og utviklingspotensial, slik de selv vurderer det. I møtets andre del diskuterte utvalget retningen på innsats innenfor kultur- og mediepolitikken og barnehage- og skolepolitikken.

Presentasjoner

 • NRKs tegnspråk- og tolketilbud, ved Ola Harder Fredriksen, leder for tegnspråkredaksjonen, og Siri Antonsen, tilgjengelighetssjef
 • Døves Media. I dag og i morgen, ved Paal Richard Peterson, daglig leder
 • Supervisuell. I dag og i morgen, ved Finn Arild Thordarson, daglig leder

Fra Døves Media deltok også Christine Skjel, prosjektleder.

12. september – Besøk hos Stiftelsen Signo i Andebu

Utvalgsmedlemmene Arnstein Overøye og Jon Christian Fløysvik Nordrum og sekretariatet besøkte Stiftelsen Signo i Andebu. Besøket ble gjennomført sammen med utvalgsmedlemmer og sekretariatsmedarbeidere fra Likestillings- og mangfoldsutvalget,.

Programmet for dagen omfattet:

 • en orientering om Signo som organisasjon, tjenesteleverandør og arbeidsgiver for tegnspråklige døve
 • informasjon om foreldrekurset «Se mitt språk» for Signos målgrupper
 • besøk hos Signo grunn- og videregående skole
 • omvisning i Tomaskirken, en «sansekirke» tilrettelagt for døvblinde
 • informasjon om arbeidsmarkedstiltaket Signo Grantoppen AS

1. september – Besøk i Bergen

Utvalgsmedlemmene Hilde Haualand, Brita Fladvad Nielsen og Rune Anda besøkte Bergen sammen med sekretariatet. Det ble holdt møter med flere relevante instusjoner og personer:

 • Signo Konows senter (sykehjem for døve og døvblinde)
 • Bergen døvesenter: møter med seniorgruppen, daglig leder Martin Berhovde og museumsutvalget ved Rune Anda
 • Professor Vadim Kimmelman, Universitetet i Bergen

 

15. august – Niende møte

I utvalgets niende møte var målet å bli bedre kjent med Statpeds innsats/virkemidler rettet mot familier til barn med nyoppdaget hørselstap og få innsikt i noen foreldres personlige erfaringer og språkvalg. Videre var det å starte diskusjonene om hvordan utvalget vurderer utfordringsbildet i dag og tegnspråkets forventede stilling i årene framover.

Presentasjoner

 • Hva er norsk tegnspråk?, ved Rolf Piene Halvorsen, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH)
 • Omstilling og ny organisering i Statped, ved Annemarie Bechmann Hansen, direktør, Statped
 • Tidlig innsats, ved Berit Fulsaas, avdelingsleder hørsel, divisjon barnehage, Statped
 • Rådgivning og tospråklighet, ved Bente Prøybo, rådgiver i avdeling hørsel, divisjon barnetrinn, Statped
 • Erfaringer som språkmodell i møte med brukere, ved Jenny Karlsson, ansatt i avdeling tegnspråkopplæring 0-9 år, Statped
 • Foreldres erfaringer og språkvalg, ved Monica Thorsen og Guro Gullin Kjellsen, mødre og styremedlemmer, Hørselshemmede barns organisasjon (HHBO) og Hans Petter Østreng, far, Hørselshemmedes landsforbunds (HLFs) foreldre- og barnutvalg

Fra Statped deltok også Elisabet Dahle, divisjonsdirektør, divisjon tegnspråk og døvblindhet og Aina Therese Fossum, avdelingsleder, tegnspråkopplæring 0-9 år.

Temaer

 • Utvalgets vurderinger av utfordringsbildet

 

30. mai – Åttende møte

I dette møtet fikk utvalget besøk fra Sverige og Danmark, for å sette seg inn i situasjonene for tegnspråkene i disse landene. Språkrådet orienterte også om sin kartlegging av behovet for dokumentasjon av norsk tegnspråk.

Presentasjoner

 • Dokumentasjon av norsk tegnspråk, ved Sonja Myhre Holten og Knut E. Karlsen, seniorrådgivere, Språkrådet
 • Svenskt teckenspråk. Forskning, språkdokumentation och undervisning, ved Johanna Mesch, professor, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
 • Den statliga specialskolan i Sverige. Tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö, ved Per Ekström, verksamhetsområdeschef, og Lina Jerpö, tvåspråkighetssamordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Presentasjon om dansk tegnspråks nåværende stilling og om språkdokumentasjon, ved Janne Boye Niemelä, vitenskapelig medarbeider, Dansk Sprognævn

 

25. april – Syvende møte – Besøk til Trondheim

Utvalget besøkte Trondheim, der målet for møtet var å få kunnskap om opplæringstilbud og tjenestetilbud til tegnspråklige, både kommunalt og statlig. Utvalget fikk informasjon om organiseringen av opplæringstilbudet i og på tegnspråk på Huseby skole – A. C. Møller tegnspråksenter og om tegnspråkmiljøet ved Kolstad barnehage. Under besøket til Statped Midt møtte utvalget elever på deltidsopplæringen og foreldre som deltok på foreldrekurset i tegnspråk, Se mitt språk. På det kommunale Ressurssenter for hørsel og syn ble utvalget bedre kjent med Trondheim kommunes tilbud til hørselshemmede. På Norsk døvemuseum ble utvalget bedre kjent med norsk døvehistorie, og medlemmene fikk innsikt i museumspolitiske tiltak som kan fremme norsk tegnspråk.

I Trondheim besøkte utvalget blant annet Norsk døvemuseum

Presentasjoner

 • Huseby barneskole – AC Møller tegnspråksenter…”mer enn en skole – et samfunnshus”… ved rektor Inger Sagen Hasselø, avdelingsleder Elin Skjønberg, lektor Charlotte Helene Agerup og faglærer Kjetil Hestnes
 • Kolstad barnehage og A.C Møller tegnspråksenter ved Elin Ødegård, enhetsleder, Ingrid Grønning By, barnehagelærer og Ellen Ravndal, audiopedagog
 • Ressurssenter for hørsel og syn (RHS) ved Nina Øyan, avdelingsleder, Berit Emilie Sørnypan, vernepleier, Anita Sellevåg, førstekonsulent og Linda Røsvik Vikaune, tolk
 • Norsk døvemuseum ved Brynja Birgisdottir, direktør ved Muséene i Sør-Trøndelag, Lene Serine Strøm, leder for avdeling for kulturarvsforvaltning og Thomas Johannessen, vert og omviser

 

Samtaler

 • Samtaler med elever og foreldre om deltidsopplæring og foreldrekurs ved Statped Midt
 • Lunsjsamtale med Elisabet Dahle, avdelingsdirektør landsdekkende faglig enhet og
  Aina Therese Fossum, avdelingsleder fagavdeling tegnspråk (Oslo og Trondheim)

 

21. mars – Sjette møte

I Tegnspråkutvalgets sjette møte var det et mål å få kunnskap om organiseringen av opplæringstilbudet etter opplæringsloven § 2-6 på Vetland skole og og ressurssenter for hørselshemmede i Oslo. Målet med møtet var også å bli kjent med lovverk og ordninger på tolkefeltet og i høyere utdanning, og å bli kjent med situasjonen på læremiddelfeltet for grunnskolen og videregående opplæring.

Første halvdel av møtet ble holdt på Vetland skole på Oppsal i Oslo. Utvalget og sekretariatet delte seg i mindre grupper og observerte undervisning på tegnspråk på 1., 6. og 9. trinn. Deretter orienterte skolen ved rektor Toini Rysstad, assisterende rektor Siv Fosshaug og undervisningsinspektør Ingvild Hodne Titlestad om virksomheten ved skolen.

Andre halvdel av møtet ble holdt i lokalene til Kultur- og likestillingsdepartementet. Temaene var tegnspråktolking, høyere utdanning og læremidler i grunnskole og videregående skole. Utvalget diskuterte deretter temaene.

 

14. februar – Femte møte

I Tegnspråkutvalgets femte møte var målet å bli kjent med viktige aktører fra helsesektoren og å få kunnskap om internasjonale forhold og barn og unges situasjon. Møtet ble holdt i Døvekirken i Oslo.

Presentasjoner

 • Unge døve, tegnspråklige arenaer og tospråklighet ved Marte Kvinnegard, nestleder, og Lasse Skjerset Furnes, ungdomskonsulent, Norges Døveforbunds Ungdom
 • CI-enheten ved Rikshospitalet. Oppdrag og oppfølging av barn med cochleaimplantat i alderen 0-3 år ved Leif Runar Opheim, overlege og seksjonsleder, og Åsrun Edvardsen Valberg, audiopedagog, Rikshospitalet
 • Tegnspråkliges møte med helsetjenestene. Hva vet vi? ved universitetslektor Marita Løkken, seksjon for tegnspråk og tolking, Institutt for språk og litteratur, NTNU
 • Barnekonvensjonens betydning for tegnspråklige barn ved Silje Steinardotter Hasle, seniorrådgiver, Barneombudet
 • Døvekirken som tegnspråkarena ved Camilla Høiberg, utvalgsmedlem

 

10. januar – Fjerde møte

I Tegnspråkutvalgets fjerde møte var målet å gå dypere inn i utfordringsbildet for norsk tegnspråk og hørselshemmede/tegnspråklige, og å starte diskusjonene om opplæringstilbudet i og på tegnspråk. Møtet ble holdt digitalt.

Temaer

 • Utfordringsbildet
 • Kunnskapsbehov og kunnskapsinnhenting
 • Framtidas grunnskoletilbud for tegnspråklige

Gjennomførte utvalgsmøter i 2021

 

15. desember – Tredje møte

Til tegnspråkutvalgets tredje møte var flere eksterne aktører på tegnspråkfeltet invitert. Mål for møtet var å kjent med viktige aktører på tegnspråkfeltet og få kunnskap om dagens situasjon for hørselshemmede, særlig i barnehage og skole. Utvalgsmøtet måtte holdes digitalt.

Presentasjoner

 • Dagens situasjon for hørselshemmede i barnehage og skole ved Johan Hjulstad, førsteamanuensis, OsloMet
 • Om Statpeds oppgaver og rolle, det tegnspråklige tilbudet til barn og foreldre, læringsressurser og forskning og utvikling ved Aina Fossum, leder for fagavdeling Tegnspråk i Oslo, Siv Hillesøy, seniorrådgiver i FoU-avdelingen og Mette Eid Løvås, leder for SLOT, Statped
 • Døveforbundets arbeid og rolle, med særlig vekt på den språkpolitiske innsatsen ved Petter Noddeland, generalsekretær, og Elisabeth Frantzen Holte, konst. generalsekretær
 • Opplæring i og på tegnspråk sett fra en lærers ståsted ved Arnstein Overøye, utvalgsmedlem
 • Foreldreerfaringer i møte med helsetjenestene ved Brita Fladvad Nielsen, utvalgsmedlem

 

1. november – Andre møte

Tegnspråkutvalgets andre møte var todelt, en del hvor eksterne gjester var invitert og en intern møtedel for utvalget. Før lunsj fikk utvalget besøk av Språkrådet og Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSP). Etter lunsj kom kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen for å hilse på utvalget.

Audun Brunes informerer om NBSPs undersøkelse
Forsker Audun Brunes fra NBSP og tegnspråktolk Lisa Ødemotland

Presentasjoner

 • Behov for dokumentasjon av norsk tegnspråk av Språkrådet ved direktør Åse Wetås og seniorrådgiver Sonja Myhre Holten
 • Helsestasjonenes rolle i rådgivning til foreldre med døve barn ved seniorrådgiver Sonja Myhre Holten, Språkrådet
 • Om nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSP) ved seksjonsleder Hege Saltnes
 • Psykisk helse og hørselstap: En undersøkelse blant medlemmer av Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund ved forsker og psykologspesialist Audun Brunes og forsker og psykologspesialist Beate Øhre

Temaer i den interne delen av møtet

 • Kunnskapsbehov og kunnskapsinnhenting
 • Opplæring i og på tegnspråk – forslag til ny opplæringslov
 • Utvalgets grunnsyn
 • Begreper

 

13. og 14. september – Første ordinære møte over to dager

Fra venstre: Jon Christian Fløysvik Nordrum, Camilla Høiberg, Hilde Sollie, Sissel Gjøen, Brita Fladvad Nielsen, Rune Anda, Arnstein Overøye, Joseph Murray, Hilde Haualand (leder) og Torill Ringsø.

Tegnspråkutvalget hadde sitt første møte på Askeladdens hus, Soria Moria hotell. Målet var å bli kjent med hverandre, bli kjent med mandatet, bli kjent med arbeidsmåter og få inspirasjon til å bidra.

Presentasjoner:

 • Hva er en NOU? ved Jon Christian Fløysvik Nordrum, utvalgsmedlem
 • Arbeidet med en NOU, sekretariatets rolle og hva som skjer etterpå, ved sekretariatet